Tlačiť E-mail

Využívanie učebných materiálov vytvorených v projekte učiteľmi  alebo získaných zo zdrojov ESF vo vyučovacom procese za rok 2013

 

Odbor

Predmet

Ročník

Využívaný učebný materiál

Využitie v témach

Meno vyučujúceho

Elektrotechnika

Elektrické stroje a prístroje

3.

Zbierka učebných materiálov – Elektrické stroje a prístroje

Trojfázový transformátor, Asynchrónne stroje, Riadenie asynchrónnych motorov

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Elektrické stroje a prístroje

4.

Zbierka učebných materiálov – Elektrické stroje a prístroje

Synchrónne stroje, Komutátorové stroje

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Prax

3.

Zbierka učebných materiálov – Prax

Elektromontáže – rozvádzač nn, Automatizačná technika

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Elektrické meranie

4.

Zbierka učebných materiálov – Elektrické stroje a prístroje

Praktické cvičenia - Meranie na transformátoroch, Meranie na asynchrónnych strojoch

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Elektrické meranie

3

Zbierka učebných materiálov – Elektrické meranie pre tretí ročník

Úvod do meraní, meracie sústavy, metódy merania činných odporov, meranie polovodičových prvkov, metódy merania zdanlivých odporov, meranie výkonu a elektrickej práce, meranie frekvencie a fázového posunu

Ing. Ingrid Astachová

Elektrotechnika

Elektroenergetika

3

Zbierka učebných materiálov-Elektroenergetika 1 časť

Ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím, Bleskozvody,

Prípojky, Autentické zadanie pre žiakov

Ing. K. Barančoková

Elektrotechnika

Elektroenergetika

3

Zbierka učebných materiálov-Elektroenergetika 2 časť

Vnútorné rozvody, Slaboprúdové rozvody, Alternatívne zdroje energie, Meranie skúšanie elektrických inštalácií

Ing. K. Barančoková

Elektrotechnika

Racionalizácia spotreby elektrickej energie

4

Zbierka učebných materiálov- Racionalizácia spotreby elektrickej energie

Výroba elektrickej energie, Vplyv energetiky na životné prostredie, Racionalizačné trendy vo výrobe a pri prenose elektrickej energie

Ing. K. Barančoková

Elektrotechnika

Prax

3.

Zbierka učebných materiálov – Prax

Elektromontáže – rozvádzač nn, Automatizačná technika

Ing. Milan Marcibál

Elektrotechnika

Anglický jazyk

1.

Stručná gramatická príručka anglický jazyk – 1. ročník

Vo všetkých

Ing. Monika Krčmárová

Elektrotechnika

Anglický jazyk

2.

Stručná gramatická príručka anglický jazyk – 2. ročník

Vo všetkých

Ing. Monika Krčmárová

Elektrotechnika

Elektronika

2.

Zbierka učebných materiálov – Elektronika (teória)

Základy číslicovej techniky

Kombinačné logické obvody

Sekvenčné logické obvody

Pamäte číslicových obvodov

Lineárne súčiastky elektronických obvodov

Nelineárne súčiastky elektronických obvodov

Ing. Peter Kavacký

Elektrotechnika

Elektronika

2.

Zbierka učebných materiálov – Elektronika (cvičenia)

Základy číslicovej techniky

Kombinačné logické obvody

Sekvenčné logické obvody

Pamäte číslicových obvodov

Lineárne súčiastky elektronických obvodov

Nelineárne súčiastky elektronických obvodov

Ing. Peter Kavacký

Elektrotechnika

Automatizácia

3.

Zbierka učebných materiálov - Automatizácia

Úvod vod do automatizačnej techniky,

regulačné riadenie, vlastnosti uzavretých regulačných obvodov, základné súčiastky a prístroje automatizačnej techniky

Ing. Renáta Bartková

Elektrotechnika

Objektové programovanie

3.

Zbierka učebných materiálov – Objektové programovanie

Programovanie v jazyku Lazarus

Mgr. Dana Váňová

Elektrotechnika

Anglický jazyk

3.

Kopírovacie zariadenie

Vo všetkých témach

Mgr. Eva Kováčová

Elektrotechnika

Anglický jazyk

4.

Kopírovacie zariadenie

Vo všetkých témach

Mgr. Eva Kováčová

Elektrotechnika

Konverzácia v anglickom jazyku

3.

Zbierka úloh

Vo všetkých témach

Mgr. Eva Kováčová

Elektrotechnika

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Caltíková: Slovenský jazyk 2 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 2 – cvičebnica

Mikuláš: Školský slovník cudzích slov

Shakespeare: Rómeo a Júlia, Sen noci svätojánskej, Skrotenie čertice, Hamlet

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra 1. časť

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra, 2. časť

Varsányiová: Príručka slovenskej literatúry pre stredné školy

Súbor DVD filmov

Caltíková: Stredoškolské písomné práce zo slov. jazyka

Waidlerová: Sloh na dlani

Caltíková: Slovenský jazyk 2 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 2 – cvičebnica

Lexikológia, Morfológia, Jazyk a reč, Jazyková kultúra

Poézia, Epika, Dráma

Rozprávací slohový postup, Hovorový štýl, Publicistický štýl, Umelecký štýl

Mgr. Ingrid Víglaská

Elektrotechnika

Slovenský jazyk a literatúra

1.

Zbierka učebných materiálov – Slovenský jazyk a komunikácia

Weisová Katarína: Slovenský jazyk a komunikácia

Caltíková: Slovenský jazyk – učebnica 1

Caltíková: Slovenský jazyk 1 – cvičebnica

Mikuláš: Školský slovník cudzích slov

Učenie sa, Zvuková rovina a pravopis, Komunikácia, Práca s informáciami

Mgr. Iveta Búciová

Elektrotechnika

Slovenský jazyk a literatúra

1.

Zbierka učebných materiálov – Slohová výchova

Caltíková: Stredoškolské písomné práce zo slov. jazyka

Waidlerová: Sloh na dlani

Caltíková: Slovenský jazyk – učebnica 1

Caltíková: Slovenský jazyk 1 - cvičebnica

Beletrizovaný životopis, Charakteristika, Opisný slohový postup

Mgr. Iveta Búciová

Elektrotechnika

Slovenský jazyk a literatúra

1.

Zbierka učebných materiálov – Literárna výchova

Samo Chalupka: Spevy

Puškin: Kapitánova dcéra

Polakovičová: Literatúra pre stredné školy 1 – učebnica

Polakovičová: Zbierka textov a úloh 1 z literatúry

Súbor  DVD filmov

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra 1. časť

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra, 2. časť

Varsányiová: Príručka slovenskej literatúry pre stredné školy

Poézia epická, Próza

Mgr. Iveta Búciová

Elektrotechnika

Slovenský jazyk a literatúra

3.

Caltíková: Slovenský jazyk 3 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 3 – cvičebnica

Mikuláš: Školský slovník cudzích slov

Morfológia, Jazyk a reč

Mgr. Iveta Búciová

Elektrotechnika

Slovenský jazyk a literatúra

3.

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra 1. časť

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra, 2. časť

Varsányiová: Príručka slovenskej literatúry pre stredné školy

Súbor DVD filmov

Poézia, Dráma, Epika

Mgr. Iveta Búciová

Elektrotechnika

Slovenský jazyk a literatúra

3.

Caltíková: Stredoškolské písomné práce zo slov. jazyka

Waidlerová: Sloh na dlani

Caltíková: Slovenský jazyk 3 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 3 – cvičebnica

Náučný štýl, Výkladový slohový postup, Informačný slohový postup, Úvahový slohový postup

Mgr. Iveta Búciová

Elektrotechnika

Slovenský jazyk a literatúra

4.

Hincová: Monitor - slovenský jazyk - nová maturita

Caltíková: Slovenský jazyk 4 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 4 – cvičebnica

Mikuláš: Školský slovník cudzích slov

Syntax, Jazyk a reč, Jazykoveda, Jazyková kultúra

Mgr. Iveta Búciová

Elektrotechnika

Slovenský jazyk a literatúra

4.

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra 1. časť

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra, 2. časť

Varsányiová: Príručka slovenskej literatúry pre stredné školy

Súbor DVD filmov

Poézia, Absurdná dráma, Literárny systém, Dejiny literatúry

Mgr. Iveta Búciová

Elektrotechnika

Slovenský jazyk a literatúra

4.

Caltíková: Stredoškolské písomné práce zo slov. jazyka

Waidlerová: Sloh na dlani

Caltíková: Slovenský jazyk 4 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 4 – cvičebnica

Rečnícky štýl,

Mgr. Iveta Búciová

Elektrotechnika

Výpočtová technika

2.

Zbierka učebných materiálov – Výpočtová technika

Algoritmizácia, Programovací jazyk Pascal

Mgr. Ján Gaal

Elektrotechnika

Ekológia

1.

Zbierka učebných materiálov –Ekológia

Všetky

Mgr. Jozef Cvejkuš

Elektrotechnika

Matematika

1.

Zbierka učebných materiálov – Matematika 1. ročník

Výroková logika, Množiny, Číselné obory, Intervaly, Mocniny a odmocniny, Výrazy, Lineárna funkcia, Lineárne rovnice a nerovnice, ich sústavy

Mgr. Mária Drgoňová

Elektrotechnika

Matematika

3.

Zbierka učebných materiálov – Matematika 3. ročník

Kombinatorika, Pravdepodobnosť, Štatistika, Analytická geometria, Postupnosti, Testy

Mgr. Mária Drgoňová

Elektrotechnika

Matematika

4.

Zbierka učebných materiálov – Matematika 4. ročník

Výroková logika, Množiny, Teória čísel, Rovnice, nerovnice a ich sústavy, Funkcie – vlastnosti, lineárna a kvadratická funkcia, Postupnosti, Exponenciálne, Logaritmické a Goniometrické funkcie, Planimetria, Zhodné a podobné zobrazenia, Stereometria, Kombinatorika, Pravdepodobnosť , Štatistika, Analytická geometria, Testy

Mgr. Mária Drgoňová

Elektrotechnika

Počítačové systémy

1.

Zbierka učebných materiálov – Aplikácie počítačových sietí 1

Počítačové siete, Sieťové modely,

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Počítačové systémy

2.

Zbierka učebných materiálov – Aplikácie počítačových sietí 1

Transportná vrstva, Sieťová vrstva, Linková vrstva

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Počítačové systémy

3.

Zbierka učebných materiálov – Aplikácie počítačových sietí 1

CISCO router

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Počítačové systémy

4.

Zbierka učebných materiálov – Aplikácie počítačových sietí 2,3

Systém CISCO IOS, Hardvér a softvér smerovačov, Princípy smerovania –statické smerovanie, Úvod do dynamických smerovacích protokolov, Distance Vector smerovacie protokoly

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Fyzika

1.

Fyzika 1.roč

Fyzikálne veličina a jednotky, Dynamika pohybov, Mechanika kvapalín a plynov, Štruktúra a vlastnosti pevných látok

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Fyzika

2.

Fyzika 2.roč

Svetlo ako vlnenie, Zobrazovanie zrkadlom a šošovkou, Kvantová optika, Fyzika el. obalu, Fyzika atóm. jadra

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Manažment učenia sa

1.

Zbierka učebných materiálov –Manažment učenia sa

Všetky

Mgr. Miroslav Šurka

Elektrotechnika

Dejepis

1.

Zbierka učebných materiálov – Prvý ročník zbierky dejepisu

Vo všetkých témach I. ročníka predmetu dejepis

Mgr. Pavol Ročkár

Elektrotechnika

Dejepis

2.

Zbierka učebných materiálov – Druhý ročník zbierky dejepisu

Vo všetkých témach II. Ročníka predmetu dejepis

Mgr. Pavol Ročkár

Elektrotechnika

Konverzácia v anglickom jazyku

4.

1.Zbierka učebných materiálov pre 4.ročník- Konverzácia v anglickom jazyku

Maturitné témy 15.-23.

Mgr. Renata Szviteková

Elektrotechnika

Konverzácia v anglickom jazyku

4.

2.Zbierka učebných materiálov pre 4.ročník- Konverzácia v anglickom jazyku

Anglofónne krajiny (USA, Veľká Británia, Kanada a Austrália); Slovensko- moja vlasť

Mgr. Renata Szviteková

Elektrotechnika

Matematika

3.

Zbierka učebných materiálov – Matematika 3.ročník

Postupnosti. Kombinatorika, Pravdepodobnosť, Štatistika, Analytická geometria

RNDr. Beáta Tóthová

Elektrotechnika

Matematika

4.

Zbierka učebných materiálov – Matematika 4.ročník

Výroky, Množiny, Teória čísel, Výrazy, Rovnice, nerovnice a ich sústavy, Funkcie, Postupnosti

RNDr. Beáta Tóthová

Mechanik - mechatronik

Slovenský jazyk a literatúra

1.

Zbierka učebných materiálov – Slovenský jazyk a komunikácia

Weisová Katarína: Slovenský jazyk a komunikácia

Caltíková: Slovenský jazyk – učebnica 1

Caltíková: Slovenský jazyk 1 – cvičebnica

Mikuláš: Školský slovník cudzích slov

Učenie sa, Zvuková rovina a pravopis, Komunikácia, Práca s informáciami

Mgr. Iveta Búciová

Mechanik - mechatronik

Slovenský jazyk a literatúra

1.

Zbierka učebných materiálov – Slohová výchova

Caltíková: Stredoškolské písomné práce zo slov. jazyka

Waidlerová: Sloh na dlani

Caltíková: Slovenský jazyk – učebnica 1

Caltíková: Slovenský jazyk 1 - cvičebnica

Beletrizovaný životopis, Charakteristika, Opisný slohový postup

Mgr. Iveta Búciová

Mechanik - mechatronik

Slovenský jazyk a literatúra

1.

Zbierka učebných materiálov – Literárna výchova

Samo Chalupka: Spevy

Puškin: Kapitánova dcéra

Polakovičová: Literatúra pre stredné školy 1 – učebnica

Polakovičová: Zbierka textov a úloh 1 z literatúry

Súbor  DVD filmov

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra 1. časť

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra, 2. časť

Varsányiová: Príručka slovenskej literatúry pre stredné školy

Poézia epická, Próza

Mgr. Iveta Búciová

Mechanik mecharonik

Odborný výcvik

4

Zbierka učebných materiálov - odborný výcvik

Elektronika v mechatronických systémoch, Základy montáže elektronických zariadení, Zostavovanie výroba a opravy elektronických zariadení, Meranie základných elektrických veličín

Miroslav Spielmann

Mechanik mechatronik

Elektrotechnické meranie

4.

Zbierka učebných materiálov – Elektrické stroje a prístroje

Meranie vlastností transformátorov, Meranie vlastností  elektrických motorov

Ing. Andrea Kosorinská

Mechanik mechatronik

Strojár. technológia

4.

Základy strojníctví –U.FISCHER a kolektív)

Plasty, Zváranie,Spájkovanie, Tepelné spracovanie, Delenie

Ing. Lenka Kováčová

Mechanik mechatronik

Strojár. technológia

4.

Moderní strojírenství pro školu i praxi -J.DILLINGER a kol

Nekovové materiály, pomocné technické materiály

Ing. Lenka Kováčová

Mechanik mechatronik

Strojár. technológia

5.

Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku- DIETMAR SCHMID a kolektiv

Základná stavba robotov, Programovanie robotov, Riadenie robotov, Využívanie robotov

Ing. Lenka Kováčová

Mechanik mechatronik

Strojníctvo

3.

Moderní strojírenství pro školu i praxi –J.DILLINGER a kol

Ložíská ,Mechanizmy, Spojky

Ing. Lenka Kováčová

Mechanik mechatronik

Strojníctvo

5.

Řízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku- DIETMAR SCHMID a kolektiv

Pružné výrobné systémy ak osúčasť CIM, Manipulácia s nástrojmi

Ing. Lenka Kováčová

Mechanik mechatronik

Strojníctvo

5.

Moderní strojírenství pro školu i praxi –J.DILLINGER a kol

Automatizácia

Ing. Lenka Kováčová

Mechanik mechatronik

Odborný výcvik

3.

Zbierka učebných materiálov – Prax

Elektromontáže , Stýkačové zapojenia

Ing. Milan Marcibál

Mechanik mechatronik

Mechatronika

3.

Zbierka učebných materiálov – Mechatronika

Pneumatické mechanizmy

Ing. Pavel Žabenský

Mechanik mechatronik

Elektronika

3.

Zbierka učebných materiálov – Elektronika (teória)

Základné elektronické súčiastky, Napájacie zdroje

Ing. Peter Kavacký

Mechanik mechatronik

Elektronika

4.

Zbierka učebných materiálov – Elektronika (cvičenia)

Základy číslicovej techniky, Analýza logických obvodov, Syntéza a realizácia logických obvodov, Kombinačné logické obvody, Sekvenčné logické obvody

Ing. Peter Kavacký

Mechanik mechatronik

Elektronika

5.

Zbierka učebných materiálov – Elektronika (cvičenia)

Základy číslicovej techniky, Analýza logických obvodov, Syntéza a realizácia logických obvodov, Kombinačné logické obvody, Sekvenčné logické obvody

Ing. Peter Kavacký

Mechanik mechatronik

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Caltíková: Slovenský jazyk 2 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 2 – cvičebnica

Mikuláš: Školský slovník cudzích slov

Shakespeare: Rómeo a Júlia, Sen noci svätojánskej, Skrotenie čertice, Hamlet

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra 1. časť

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra, 2. časť

Varsányiová: Príručka slovenskej literatúry pre stredné školy

Súbor DVD filmov

Caltíková: Stredoškolské písomné práce zo slov. jazyka

Waidlerová: Sloh na dlani

Caltíková: Slovenský jazyk 2 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 2 – cvičebnica

Lexikológia, Morfológia, Jazyk a reč, Jazyková kultúra

Poézia, Epika, Dráma

Rozprávací slohový postup, Hovorový štýl, Publicistický štýl, Umelecký štýl

Mgr. Ingrid Víglaská

Mechanik mechatronik

Slovenský jazyk a literatúra

3.

Caltíková: Slovenský jazyk 3 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 3 – cvičebnica

Mikuláš: Školský slovník cudzích slov

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra 1. časť

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra, 2. časť

Varsányiová: Príručka slovenskej literatúry pre stredné školy

Súbor DVD filmov

Caltíková: Stredoškolské písomné práce zo slov. jazyka

Waidlerová: Sloh na dlani

Caltíková: Slovenský jazyk 3 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 3 – cvičebnica

Morfológia, Jazyk a reč

Poézia, Dráma, Epika

Náučný štýl, Výkladový slohový postup, Informačný slohový postup, Úvahový slohový postup

Mgr. Ingrid Víglaská

Mechanik mechatronik

Slovenský jazyk a literatúra

4.

Hincová: Monitor - slovenský jazyk - nová maturita

Caltíková: Slovenský jazyk 4 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 4 – cvičebnica

Mikuláš: Školský slovník cudzích slov

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra 1. časť

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra, 2. časť

Varsányiová: Príručka slovenskej literatúry pre stredné školy

Súbor DVD filmov

Caltíková: Stredoškolské písomné práce zo slov. jazyka

Waidlerová: Sloh na dlani

Caltíková: Slovenský jazyk 4 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 4 – cvičebnica

Syntax, Jazyk a reč, Jazykoveda, Jazyková kultúra

Poézia, Absurdná dráma, Literárny systém, Dejiny literatúry

Rečnícky štýl

Mgr. Ingrid Víglaská

Mechanik mechatronik

Slovenský jazyk a literatúra

5.

Hincová: Monitor - slovenský jazyk - nová maturita

Caltíková: Slovenský jazyk 4 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 4 – cvičebnica

Mikuláš: Školský slovník cudzích slov

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra 1. časť

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra, 2. časť

Varsányiová: Príručka slovenskej literatúry pre stredné školy

Súbor DVD filmov

Caltíková: Stredoškolské písomné práce zo slov. jazyka

Waidlerová: Sloh na dlani

Caltíková: Slovenský jazyk 4 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 4 – cvičebnica

Jazykové roviny, jazykoveda

Lyrika, Epika, Dráma

Jazykové štýly

Slohové postupy

Mgr. Ingrid Víglaská

Mechanik mechatronik

Ekológia

1.

Zbierka učebných materiálov –Ekológia

Všetky

Mgr. Jozef Cvejkuš

Mechanik mechatronik

Matematika

1.

Zbierka učebných materiálov – Matematika 1. ročník

Výroková logika, Množiny, Číselné množiny, Intervaly, Mocniny a odmocniny, Výrazy, Lineárne rovnice a nerovnice, ich sústavy

Mgr. Mária Drgoňová

Mechanik mechatronik

Konverzácia v nemeckom jazyku

5.

Zbierka učebných materiálov- Konverzácia v nemeckom jazyku

Všetky témy- požíva sa ako učebnica+ pracovný zošit na opakovanie maturitných tém

Mgr. Marta Mikušová

Mechanik mechatronik

Fyzika

1.

Fyzika 1.roč

Fyzikálne veličina a jednotky, Dynamika pohybov, Mechanika kvapalín a plynov, Štruktúra a vlastnosti pevných látok

Mgr. Martin Dodek

Mechanik mechatronik

Fyzika

2.

Fyzika 2.roč

Svetlo ako vlnenie, Zobrazovanie zrkadlom a šošovkou, Kvantová optika, Fyzika el. obalu, Fyzika atóm. jadra

Mgr. Martin Dodek

Mechanik mechatronik

Manažment učenia sa

1.

Zbierka učebných materiálov –Manažment učenia sa

Všetky

Mgr. Miroslav Šurka

Mechanik mechatronik

Dejepis

1.

Zbierka učebných materiálov – Prvý ročník zbierky dejepisu

Vo všetkých témach I. ročníka predmetu dejepis

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik mechatronik

Dejepis

2.

Zbierka učebných materiálov – Druhý ročník zbierky dejepisu

Vo všetkých témach II. Ročníka predmetu dejepis

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik mechatronik

Anglický jazyk

2.

Gramatická príručka z anglického jazyka pre 2.ročník

Všetky témy podľa potreby

Mgr. Renata Szviteková

Mechanik mechatronik

Anglický jazyk

5.

Gramatická príručka z anglického jazyka pre 4.ročník

Všetky témy; Opakovanie gramatiky; Cvičné monitory

Mgr. Renata Szviteková

Mechanik mechatronik

Konverzácia v anglickom jazyku

4.

1.Zbierka učebných materiálov pre 4.ročník- Konverzácia v anglickom jazyku

Maturitné témy 15.-23.

Mgr. Renata Szviteková

Mechanik mechatronik

Konverzácia v anglickom jazyku

4.

2.Zbierka učebných materiálov pre 4.ročník- Konverzácia v anglickom jazyku

Anglofónne krajiny (USA, Veľká Británia, Kanada a Austrália); Slovensko- moja vlasť

Mgr. Renata Szviteková

Mechanik mechatronik

Anglický jazyk

5.

Zbierka učebných materiálov pre 3.ročník- Konverzácia v anglickom jazyku

Opakovanie maturitných tém 1.-22.

Mgr. Renata Szviteková

Mechanik mechatronik

Konverzácia v anglickom jazyku

5.

1.Zbierka učebných materiálov pre 4.ročník- Konverzácia v anglickom jazyku

Maturitné témy 15.-23.

Mgr. Renata Szviteková

Mechanik mechatronik

Konverzácia v anglickom jazyku

5.

2.Zbierka učebných materiálov pre 4.ročník- Konverzácia v anglickom jazyku

Anglofónne krajiny (USA, Veľká Británia, Kanada a Austrália); Slovensko- moja vlasť

Mgr. Renata Szviteková

Mechanik počítačových sietí

Elektrické meranie

2

Zbierka učebných materiálov – Elektrické meranie pre tretí ročník

Základné pojmy elektrických meraní, sústavy meracích prístrojov, meranie napätia a prúdu, meranie R, L, C prvkov, meranie výkonu, meranie polovodičových prvkov

Ing. Ingrid Astachová

Mechanik počítačových sietí

Anglický jazyk

4.

Stručná gramatická príručka anglický jazyk – 4. ročník

Zbierka učebných materiálov Konverzácia v anglickom jazyku – 3. ročník

Vo všetkých

Ing. Monika Krčmárová

Mechanik počítačových sietí

Konverzácia v anglickom jazyku

4.

Zbierka učebných materiálov Konverzácia v anglickom jazyku – 4. ročník 1. časť

Vo všetkých

Ing. Monika Krčmárová

Mechanik počítačových sietí

Konverzácia v anglickom jazyku

4.

Zbierka učebných materiálov Konverzácia v anglickom jazyku – 4. ročník 2. časť

Reálie anglicky hovoriacich krajín

Ing. Monika Krčmárová

Mechanik počítačových sietí

Slovenský jazyk a literatúra

3.

Caltíková: Slovenský jazyk 3 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 3 – cvičebnica

Mikuláš: Školský slovník cudzích slov

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra 1. časť

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra, 2. časť

Varsányiová: Príručka slovenskej literatúry pre stredné školy

Súbor DVD filmov

Caltíková: Stredoškolské písomné práce zo slov. jazyka

Waidlerová: Sloh na dlani

Caltíková: Slovenský jazyk 3 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 3 – cvičebnica

Morfológia, Jazyk a reč

Poézia, Dráma, Epika

Náučný štýl, Výkladový slohový postup, Informačný slohový postup, Úvahový slohový postup

Mgr. Ingrid Víglaská

Mechanik počítačových sietí

Slovenský jazyk a literatúra

4.

Hincová: Monitor - slovenský jazyk - nová maturita

Caltíková: Slovenský jazyk 4 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 4 – cvičebnica

Mikuláš: Školský slovník cudzích slov

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra 1. časť

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra, 2. časť

Varsányiová: Príručka slovenskej literatúry pre stredné školy

Súbor DVD filmov

Caltíková: Stredoškolské písomné práce zo slov. jazyka

Waidlerová: Sloh na dlani

Caltíková: Slovenský jazyk 4 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 4 – cvičebnica

Syntax, Jazyk a reč, Jazykoveda, Jazyková kultúra

Poézia, Absurdná dráma, Literárny systém, Dejiny literatúry

Rečnícky štýl

Mgr. Ingrid Víglaská

Mechanik počítačových sietí

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Caltíková: Slovenský jazyk 2 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 2 – cvičebnica

Mikuláš: Školský slovník cudzích slov

Lexikológia, Morfológia, Jazyk a reč, Jazyková kultúra

Mgr. Iveta Búciová

Mechanik počítačových sietí

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Shakespeare: Rómeo a Júlia, Sen noci svätojánskej, Skrotenie čertice, Hamlet

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra 1. časť

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra, 2. časť

Varsányiová: Príručka slovenskej literatúry pre stredné školy

Súbor DVD filmov

Poézia, Epika, Dráma

Mgr. Iveta Búciová

Mechanik počítačových sietí

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Caltíková: Stredoškolské písomné práce zo slov. jazyka

Waidlerová: Sloh na dlani

Caltíková: Slovenský jazyk 2 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 2 – cvičebnica

Rozprávací slohový postup,Hovorový štýl, Publicistický štýl, Umelecký štýl

Mgr. Iveta Búciová

Mechanik počítačových sietí

Aplikácie počítačových sietí

1.

Aplikácie počítačových sietí pre 1. ročník

Počítačové siete, Sieťové modely

Mgr. Ján Gaal

Mechanik počítačových sietí

Aplikácie počítačových sietí

2.

Aplikácie počítačových sietí pre 2. ročník

Základná konfigurácia zariadení CISCO, Systém CISCO IOS, Hardvér a softvér smerovačov, Úvod do dynamických smerovacích protokolov,

Mgr. Ján Gaal

Mechanik počítačových sietí

Aplikácie počítačových sietí

3.

Aplikácie počítačových sietí pre 3. ročník

Protokol RIPv1, RIPv2, Smerovacia tabuľka, Protokol EIGRP, Protokol OSPF

Mgr. Ján Gaal

Mechanik počítačových sietí

Matematika

3.

Zbierka učebných materiálov – Matematika 3. ročník

Kombinatorika, Pravdepodobnosť, Štatistika, Analytická geometria, Postupnosti, Testy

Mgr. Mária Drgoňová

Mechanik počítačových sietí

Matematika

4.

Zbierka učebných materiálov – Matematika 4. ročník

Výroková logika, Množiny, Teória čísel, Rovnice, nerovnice a ich sústavy, Funkcie – vlastnosti, lineárna a kvadratická funkcia, Postupnosti, Exponenciálne, Logaritmické a Goniometrické funkcie, Planimetria, Zhodné a podobné zobrazenia, Stereometria, Kombinatorika, Pravdepodobnosť , Štatistika, Analytická geometria, Testy

Mgr. Mária Drgoňová

Mechanik počítačových sietí

Aplikácie počítačových sietí

1.

Zbierka učebných materiálov – Aplikácie počítačových sietí 1

Počítačové siete, Transportná vrstva, Sieťová vrstva, Linková vrstva, Fyzická vrstva, CISCO Router

Mgr. Martin Dodek

Mechanik počítačových sietí

Aplikácie počítačových sietí

2.

Zbierka učebných materiálov – Aplikácie počítačových sietí 2

Systém CISCO IOS, Hardvér a softvér smerovačov, Princípy smerovania –statické smerovanie

Mgr. Martin Dodek

Mechanik počítačových sietí

Aplikácie počítačových sietí

3.

Zbierka učebných materiálov – Aplikácie počítačových sietí 3

Úvod do dynamických smerovacích protokolov, Distance Vector smerovacie protokoly

Mgr. Martin Dodek

Mechanik počítačových sietí

Fyzika

2.

Fyzika 2.roč

Svetlo ako vlnenie, Zobrazovanie zrkadlom a šošovkou, Kvantová optika, Fyzika el. obalu, Fyzika atóm. jadra

Mgr. Martin Dodek

Mechanik počítačových sietí

Dejepis

1.

Zbierka učebných materiálov – Prvý ročník zbierky dejepisu

Vo všetkých témach I. ročníka predmetu dejepis

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik počítačových sietí

Dejepis

2.

Zbierka učebných materiálov – Druhý ročník zbierky dejepisu

Vo všetkých témach II. Ročníka predmetu dejepis

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik počítačových sietí

Anglický jazyk

2.

Gramatická príručka z anglického jazyka pre 2.ročník

Všetky témy podľa potreby

Mgr. Renata Szviteková

Operátor strojárskej výroby

Strojár. technológia

2.

Top trendy v obrábaní(Havrila, Zajac)

Hutníc. výrobky

Ing. Helena Kubíková

Operátor strojárskej výroby

Technológia

1.

Top trendy v obrábaní(Havrila, Zajac)

Obrobitelnosť materiálov

Ing. Helena Kubíková

Operátor strojárskej výroby

Technológia

2.

Technológia tvárnenia (Bača, Bílik)

Strihanie, Pretláčanie, Kovanie, Ťahanie, Ohýbanie

Ing. Helena Kubíková

Operátor strojárskej výroby

Zlievarenská technológia

2

Technológia I

Zlievanie- Ladislav Stanček

Vákuové formovanie

Croningova metóda výroby škrupinových foriem

Ing. Viera Murgašová

Operátor strojárskej výroby

Slovenský jazyk a literatúra

1.

Zbierka učebných materiálov pre 1. Ročník OSV– Slovenský jazyk a literatúra

Weisová: Slovenský jazyk a komunikácia

Caltíková: Stredoškolské písomné práce zo SJ

Vasányiová: Čítanka slovenská literatúra

Waidlerová: Sloh na dlani

Caltíková: Slovenský jazyk, učebnica

Slovenský jazyk cvičebnica

 

Mikuláš: Školský slovník cudzích slov

Súbor DVD

Všetky témy v predmete SJL

 

Komunikácia

 

Práca s informáciami a štylistická rovina jazyka

Literárne témy:  hrdinstvo, rodina, láska

 

Práca s informáciami a štylistická rovina jazyka

 

 

Morfologická rovina jazyka, Zvuková rovina jazyka, Pravopis

 

 

Všetky témy v predmete SJL

 

 

Všetky literárne témy

Mgr. Ingrid Víglaská

Operátor strojárskej výroby

Slovenský jazyk a literatúra

3.

Weisová: Slovenský jazyk a komunikácia

Caltíková: Stredoškolské písomné práce zo SJ

Vasányiová: Čítanka slovenská literatúra

 

Waidlerová: Sloh na dlani

 

 

 

Caltíková: Slovenský jazyk, učebnica

Slovenský jazyk cvičebnica

 

Mikuláš: Školský slovník cudzích slov

Súbor DVD

Komunikácia

 

Štylistická rovina jazyka

 

Literárne témy:  hrdinstvo, láska

 

 

Štylistická rovina jazyka

 

 

 

Morfologická rovina jazyka, Zvuková rovina jazyka, Pravopis, Syntaktická rovina jazyka

 

Všetky témy v predmete SJL

 

Všetky literárne témy

Mgr. Ingrid Víglaská

Operátor strojárskej výroby

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Caltíková: Slovenský jazyk 3 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 3 – cvičebnica

Mikuláš: Školský slovník cudzích slov

Morfológia, Jazyk a reč

Mgr. Iveta Búciová

Operátor strojárskej výroby

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra 1. časť

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra, 2. časť

Varsányiová: Príručka slovenskej literatúry pre stredné školy

Súbor DVD filmov

Poézia, Dráma, Epika

Mgr. Iveta Búciová

Operátor strojárskej výroby

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Caltíková: Stredoškolské písomné práce zo slov. jazyka

Waidlerová: Sloh na dlani

Caltíková: Slovenský jazyk 3 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 3 – cvičebnica

Náučný štýl, Výkladový slohový postup, Informačný slohový postup, Úvahový slohový postup

Mgr. Iveta Búciová

Operátor strojárskej výroby

Fyzika

1.

Fyzika 1.roč, Fyzika 2.roč

Fyzikálne veličina a jednotky, Mechanika kvapalín a plynov, Štruktúra a vlastnosti látok, Mechanické kmitanie a vlnenie, Svetlo ako vlnenie, Zobrazovanie zrkadlom a šošovkou, Fyzika el. obalu, Fyzika atóm. jadra

Mgr. Martin Dodek

Operátor strojárskej výroby

Anglický jazyk

2.

Gramatická príručka z anglického jazyka pre 2.ročník

Všetky témy podľa potreby

Mgr. Renata Szviteková

Operátor strojárskej výroby

Programovanie CNC strojov

2.

Zbierka učebných materiálov  -Programovanie CNC strojov

Programovanie CNC strojov s využitím programovacieho  softvéru  INTYS

Robert  Pachinger

Operátor strojárskej výroby

Programovanie CNC strojov

3.

Zbierka učebných materiálov –

Programovanie CNC strojov

Programovanie CNC strojov s využitím programovacieho  softvéru  INTYS

Robert  Pachinger

Škola podnikania

Ekonomika

1.

Zbierka učebných materiálov – Ekonomika

Charakteristika podniku, Faktory podnikateľskej činnosti, Činnosti podniku, Ciele podniku, Náklady, Výnosy,  Hospodársky výsledok, Podnikanie, Založenie a vznik podniku, zrušenie a zánik, Živnosti, Obchodné spoločnosti

Ing. Drahomíra Vengrínová

Škola podnikania

Ekonomika

2.

Zbierka učebných materiálov – Ekonomika

Základné ekonomické otázky, Typy ekonomík, Ekonomická úloha štátu, Hospodárska politika, Štátny rozpočet, Štátny dlh, Základné makroekonomické ukazovatele, Agregátny dopyt, Agregátna ponuka

Ing. Drahomíra Vengrínová

Škola podnikania

Ekonomika

2.

Zbierka učebných materiálov – Účtovníctvo

Podstata účtovnej dokumentácie, Náležitosti a obeh účtovných dokladov,  Účtovné zápisy a účtovné knihy, Účtovná osnova a účtovný rozvrh, Účtovanie o peniazoch a ceninách, Účtovanie o peniazoch na ceste, Účtovanie o krátkodobých bankových úveroch, Účtovanie o pohľadávkach a záväzkoch, Analytická evidencia pohľadávok a záväzkov, Účtovanie o materiáli, Oceňovanie dlhodobého majetku, Opotrebenie a odpisovanie dlhodobého majetku, Osobitosti účtovania DHM a DHNM, Náklady, výnosy, hospodársky výsledok, Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho poistenia

Ing. Drahomíra Vengrínová

Škola podnikania

Ekonomika

2.

Zbierka učebných materiálov - Ekonomika

Bankový systém, Ekonomický cyklus, Zahraničný obchod a medzinárodné ekonomické vzťahy

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Administratíva a korešpondencia

2.

Zbierka učebných materiálov – Administratíva a korešpondencia

Upevňovanie presnosti a zvyšovanie rýchlosti písania na PC, Nácvik značiek, skratiek a číselných údajov, Nácvik členenia textu, Nácvik písania podľa diktafónu, Nácvik úpravy textu pomocou korektorských značiek, Nácvik vyhotovovania a úpravy tabuliek, Kancelárska technika

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Účtovníctvo

2.

Zbierka učebných materiálov - Účtovníctvo

Základné pojmy účtovníctva, Majetok a zdroje jeho krytia, Základy podvojného účtovníctva

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Ekonomika

2.

Prezentácia – Ekonomika – Bankový systém

Bankový systém: Finančná gramotnosť,  Plánovanie a hospodárenie s peniazmi, Sporenie a investovanie, Riadenia rizika a poistenie

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Ekonomika

2.

Prezentácia – Ekonomika – Ekonomický cyklus

Ekonomický cyklus: Ekonomické cykly, Fázy a príčiny ekonomického cyklu,  Ekonomický rast

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Administratíva a korešpondencia

2.

Prezentácia – Administratíva a korešpondencia – Kancelárska technika

Kancelárska technika

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Administratíva a korešpondencia

2.

Prezentácia – Administratíva a korešpondencia – Korektorské značky

 

Nácvik úpravy textu pomocou korektorských značiek

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Caltíková: Slovenský jazyk 2 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 2 – cvičebnica

Mikuláš: Školský slovník cudzích slov

Lexikológia, Morfológia, Jazyk a reč, Jazyková kultúra

Mgr. Iveta Búciová

Škola podnikania

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Shakespeare: Rómeo a Júlia, Sen noci svätojánskej, Skrotenie čertice, Hamlet

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra 1. časť

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra, 2. časť

Varsányiová: Príručka slovenskej literatúry pre stredné školy

Súbor DVD filmov

Poézia, Epika, Dráma

Mgr. Iveta Búciová

Škola podnikania

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Caltíková: Stredoškolské písomné práce zo slov. jazyka

Waidlerová: Sloh na dlani

Caltíková: Slovenský jazyk 2 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 2 – cvičebnica

Rozprávací slohový postup,Hovorový štýl, Publicistický štýl, Umelecký štýl

Mgr. Iveta Búciová

Škola podnikania

Slovenský jazyk a literatúra

3.

Caltíková: Slovenský jazyk 3 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 3 – cvičebnica

Mikuláš: Školský slovník cudzích slov

Morfológia, Jazyk a reč

Mgr. Iveta Búciová

Škola podnikania

Slovenský jazyk a literatúra

3.

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra 1. časť

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra, 2. časť

Varsányiová: Príručka slovenskej literatúry pre stredné školy

Súbor DVD filmov

Poézia, Dráma, Epika

Mgr. Iveta Búciová

Škola podnikania

Slovenský jazyk a literatúra

3.

Caltíková: Stredoškolské písomné práce zo slov. jazyka

Waidlerová: Sloh na dlani

Caltíková: Slovenský jazyk 3 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 3 – cvičebnica

Náučný štýl, Výkladový slohový postup, Informačný slohový postup, Úvahový slohový postup

Mgr. Iveta Búciová

Škola podnikania

Slovenský jazyk a literatúra

4.

Hincová: Monitor - slovenský jazyk - nová maturita

Caltíková: Slovenský jazyk 4 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 4 – cvičebnica

Mikuláš: Školský slovník cudzích slov

Syntax, Jazyk a reč, Jazykoveda, Jazyková kultúra

Mgr. Iveta Búciová

Škola podnikania

Slovenský jazyk a literatúra

4.

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra 1. časť

Varsányiová: Čítanka slovenská literatúra, 2. časť

Varsányiová: Príručka slovenskej literatúry pre stredné školy

Súbor DVD filmov

Poézia, Absurdná dráma, Literárny systém, Dejiny literatúry

Mgr. Iveta Búciová

Škola podnikania

Slovenský jazyk a literatúra

4.

Caltíková: Stredoškolské písomné práce zo slov. jazyka

Waidlerová: Sloh na dlani

Caltíková: Slovenský jazyk 4 – učebnica

Caltíková – slovenský jazyk 4 – cvičebnica

Rečnícky štýl,

Mgr. Iveta Búciová

Škola podnikania

Ekológia

1.

Zbierka učebných materiálov –Ekológia

Všetky

Mgr. Jozef Cvejkuš

Škola podnikania

Matematika

3.

Zbierka učebných materiálov – Matematika 3. ročník

Kombinatorika, Pravdepodobnosť, Štatistika, Analytická geometria, Postupnosti, Testy

Mgr. Mária Drgoňová

Škola podnikania

Matematika

4.

Zbierka učebných materiálov – Matematika 4. ročník

Výroková logika, Množiny, Teória čísel, Rovnice, nerovnice a ich sústavy, Funkcie – vlastnosti, lineárna a kvadratická funkcia, Postupnosti, Exponenciálne, Logaritmické a Goniometrické funkcie, Planimetria, Zhodné a podobné zobrazenia, Stereometria, Kombinatorika, Pravdepodobnosť , Štatistika, Analytická geometria, Testy

Mgr. Mária Drgoňová

Škola podnikania

Fyzika

2.

Fyzika 2.roč

Štruktúra a vlastnosti látok, Svetlo ako vlnenie, Zobrazovanie zrkadlom a šošovkou, Základy mikrosveta

Mgr. Martin Dodek

Škola podnikania

Manažment učenia sa

1.

Zbierka učebných materiálov –Manažment učenia sa

Všetky

Mgr. Miroslav Šurka

Škola podnikania

Manažérstvo

1.

Zbierka učebných materiálov –Manažérstvo

Všetky

Mgr. Miroslav Šurka

Škola podnikania

Manažérstvo

2.

Zbierka učebných materiálov –Manažérstvo

Všetky

Mgr. Miroslav Šurka

Škola podnikania

Dejepis

1.

Zbierka učebných materiálov – Prvý ročník zbierky dejepisu

Vo všetkých témach I. ročníka predmetu dejepis

Mgr. Pavol Ročkár

Škola podnikania

Dejepis

2.

Zbierka učebných materiálov – Druhý ročník zbierky dejepisu

Vo všetkých témach II. Ročníka predmetu dejepis

Mgr. Pavol Ročkár

Škola podnikania

Anglický jazyk

2.

Gramatická príručka z anglického jazyka pre 2.ročník

Všetky témy podľa potreby

Mgr. Renata Szviteková

Škola podnikania

Anglický jazyk

4.

Gramatická príručka z anglického jazyka pre 4.ročník

Všetky témy; Opakovanie gramatiky; Cvičné monitory

Mgr. Renata Szviteková

Škola podnikania

Anglický jazyk

4.

Zbierka učebných materiálov pre 3.ročník- Konverzácia v anglickom jazyku

Opakovanie maturitných tém 1.-22.

Mgr. Renata Szviteková

Škola podnikania

Konverzácia v anglickom jazyku

4.

1.Zbierka učebných materiálov pre 4.ročník- Konverzácia v anglickom jazyku

Maturitné témy 15.-23.

Mgr. Renata Szviteková

Škola podnikania

Konverzácia v anglickom jazyku

4.

2.Zbierka učebných materiálov pre 4.ročník- Konverzácia v anglickom jazyku

Anglofónne krajiny (USA, Veľká Británia, Kanada a Austrália); Slovensko- moja vlasť

Mgr. Renata Szviteková