Tlačiť E-mail

 

Využívanie didaktických prostriedkov získaných zo zdrojov ESF vo vyučovacom procese za rok 2013

 

Odbor

Predmet

Ročník

Využívaný didaktický prostriedok

Využitie v témach

Meno vyučujúceho

Elektrotechnika

Elektrické stroje a prístroje

3.

Stolné počítače + monitory + tlačiareň HP Laser Jet  P1102

Trojfázový transformátor, Asynchrónne stroje, Riadenie asynchrónnych motorov

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Elektrické stroje a prístroje

4.

Stolné počítače + monitory + tlačiareň HP Laser Jet  P1102

Synchrónne stroje, Komutátorové stroje

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Elektrotechnické zariadenia

4.

Stolné počítače + monitory + tlačiareň HP Laser Jet  P1102

Elektrické svetlo, Elektrické teplo

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Konštrukčné cvičenia

4.

Stolné počítače + monitory + tlačiareň HP Laser Jet  P1102

Praktické činnosti – konštrukčné cvičenia

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Grafické systémy

4.

Stolné počítače + monitory + tlačiareň HP Laser Jet  P1102

Navrhovanie elek. obvodov, schém pre meranie a reguláciu, Návrh a analýza elektrických obvodov

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Elektrické stroje a prístroje

4.

Keramická tabuľa

všetky tematické celky

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Elektrotechnické zariadenia

4.

Keramická tabuľa

všetky tematické celky

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Konštrukčné cvičenia

4.

Keramická tabuľa

všetky tematické celky

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Grafické systémy

4.

Keramická tabuľa

všetky tematické celky

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Elektrické stroje a prístroje

3.

Keramická tabuľa

všetky tematické celky

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Elektrické stroje a prístroje

4.

Dataprojektor Sanyo PLC + projekčné plátno AVT ek

Synchrónne stroje, Komutátorové stroje

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Elektrotechnické zariadenia

4.

Dataprojektor Sanyo PLC + projekčné plátno AVT ek

Elektrické svetlo, Elektrické teplo

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Konštrukčné cvičenia

4.

Dataprojektor Sanyo PLC + projekčné plátno AVT ek

Praktické činnosti – prezentácia konštrukčných cvičení

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Elektrické stroje a prístroje

3.

Dataprojektor Sanyo PLC + projekčné plátno AVT ek

Trojfázový transformátor, Asynchrónne stroje, Riadenie asynchrónnych motorov

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Prax

3.

Rozvádzače 36M - Z

Elektromontáže – rozvádzač nn

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Prax

3.

Merací systém DOMINOPUTER – rc 2000

Automatizačná technika

Ing. Andrea Kosorinská

Elektrotechnika

Elektrotechnika

1

Keramická tabuľa Pivot KB - magnetická

Vo všetkých tematických celkoch

Ing. Ingrid Astachová

Elektrotechnika

Elektrotechnika

1

Dataprojektor Sanyo PLC, Projekčné plátno AVTek Business Elektric

Základné pojmy, jednosmerný prúd, elektrostatické pole, magnetické pole

Ing. Ingrid Astachová

Elektrotechnika

Elektrotechnika

2

Keramická tabuľa Pivot KB - magnetická

Vo všetkých tematických celkoch

Ing. Ingrid Astachová

Elektrotechnika

Elektrotechnika

2

Dataprojektor Sanyo PLC, Projekčné plátno AVTek Business Elektric

Elektromagnetická indukcia, striedavé veličiny, prechodové javy

Ing. Ingrid Astachová

Elektrotechnika

Elektrotechnika

2

Stolné počítače + monitor, RC systém Dominoputer

Zobrazovanie striedavých veličín, rezonancia, sledovanie usmerneného signálu

Ing. Ingrid Astachová

Elektrotechnika

Elektronika

2

Keramická tabuľa Pivot KB - magnetická

Vo všetkých tematických celkoch

Ing. Ingrid Astachová

Elektrotechnika

Aplikovaná elektronika

3

Keramická tabuľa Pivot KB - magnetická

Vo všetkých tematických celkoch

Ing. Ingrid Astachová

Elektrotechnika

Aplikovaná elektronika

4

Keramická tabuľa Pivot KB - magnetická

Vo všetkých tematických celkoch

Ing. Ingrid Astachová

Elektrotechnika

Aplikovaná elektronika

4

Stolné počítače + monitor, Tlačiareň HP LaserJet P 1102W

Zosilňovače, generátory, špecifické učivo (nové trendy v odbore a referáty)

Ing. Ingrid Astachová

Elektrotechnika

Elektrické meranie

3

Keramická tabuľa Pivot KB - magnetická

Vo všetkých tematických celkoch

Ing. Ingrid Astachová

Elektrotechnika

Elektrické meranie

3

Stolné počítače + monitor, RC systém Dominoputer

Metódy merania činných odporov, metódy merania zdanlivých odporov, meranie frekvencie a fázového posunu

Ing. Ingrid Astachová

Elektrotechnika

Elektrické meranie

4

Keramická tabuľa Pivot KB - magnetická

Vo všetkých tematických celkoch

Ing. Ingrid Astachová

Elektrotechnika

Elektrické meranie

4

Stolné počítače + monitor, RC systém Dominoputer

Meranie vlastností nízkofrekvenčných generátorov, meranie charakteristík polovodičových prvkov, meranie vlastností dvojbrán, meranie na napájacích zdrojoch, meranie na zosilňovačoch, meranie integrovaných obvodov

Ing. Ingrid Astachová

Elektrotechnika

Telekomunikačná technika

4

Keramická tabuľa Pivot KB – magnetická, Dataprojektor Sanyo PLC, Projekčné plátno AVTek Business Elektric

Vo všetkých tematických celkoch

Ing. Ingrid Astachová

Elektrotechnika

Grafické systémy

4

Stolné počítače + monitor, Tlačiareň HP LaserJet P 1102W

Úvod do predmetu, požiadavky na technické výkresy, návrh a analýza elektrických obvodov, záverečný projekt

Ing. Ingrid Astachová

Elektrotechnika

Rozvoj odboru

4

Stolné počítače + monitor, Tlačiareň HP LaserJet P 1102W

Príprava a realizácia technickej dokumentácie a tvorba prezantácie

Ing. Ingrid Astachová

Elektrotechnika

Elektrické stroje a prístroje

3

Kopírovacie zariadenie

Transformátory

Ing. Katarína Barančoková

Elektrotechnika

Elektroenergetika

3

Kopírovacie zariadenie

Ochrany pred nebezpečným úrazom, Bleskozvody

Ing. Katarína Barančoková

Elektrotechnika

Prax

1

Kopírovacie zariadenie

Pasívne prvky

Ing. Katarína Barančoková

Elektrotechnika

Prax

4

Kopírovacie zariadenie

Sekvenčné riadenie pomocou PLC

Ing. Katarína Barančoková

Elektrotechnika

Prax

4

Dataprojektor Sanyo PLC /OE 0287 SSOS

Sekvenčné riadenie pomocou PLC

Ing. Katarína Barančoková

Elektrotechnika

Elektrické stroje a prístroje

3

Dataprojektor Sanyo PLC /OE 0290 SSOS

Transformátory

Ing. Katarína Barančoková

Elektrotechnika

Elektroenergetika

3

Dataprojektor Sanyo PLC /OE 0290 SSOS

Ochrany pred nebezpečným úrazom, Bleskozvody

Ing. Katarína Barančoková

Elektrotechnika

Prax

3.

Rozvádzače 36M - Z

Elektromontáže – rozvádzač nn

Ing. Milan Marcibál

Elektrotechnika

Anglický jazyk

1.

kopírka, interaktívna tabuľa

Všetky témy  podľa potreby

Ing. Monika Krčmárová

Elektrotechnika

Anglický jazyk

2.

kopírka, interaktívna tabuľa

Všetky témy  podľa potreby

Ing. Monika Krčmárová

Elektrotechnika

Anglický jazyk

1.

kopírka, interaktívna tabuľa

Všetky témy  podľa potreby

Ing. Monika Krčmárová

Elektrotechnika

Anglický jazyk

2.

kopírka, interaktívna tabuľa

Všetky témy  podľa potreby

Ing. Monika Krčmárová

Elektrotechnika

Elektronika

2.

Stolové počítače + monitory

Základy číslicovej techniky, Kombinačné logické obvody, Sekvenčné logické obvody, Pamäte číslicových obvodov, Lineárne súčiastky elektronických obvodov, Nelineárne súčiastky elektronických obvodov, Optoelektronické súčiastky, Vedenie elektrického prúdu vo vákuu a plyne

Ing. Peter Kavacký

Elektrotechnika

Elektronika

2.

Keramická tabuľa

Základy číslicovej techniky, Kombinačné logické obvody, Sekvenčné logické obvody, Pamäte číslicových obvodov, Lineárne súčiastky elektronických obvodov, Nelineárne súčiastky elektronických obvodov, Optoelektronické súčiastky, Vedenie elektrického prúdu vo vákuu a plyne

Ing. Peter Kavacký

Elektrotechnika

Elektronika

2.

Projekčné plátno + dataprojektor

Základy číslicovej techniky, Kombinačné logické obvody, Sekvenčné logické obvody, Pamäte číslicových obvodov, Lineárne súčiastky elektronických obvodov, Nelineárne súčiastky elektronických obvodov, Optoelektronické súčiastky, Vedenie elektrického prúdu vo vákuu a plyne

Ing. Peter Kavacký

Elektrotechnika

Prax

4.

Stolové počítače + monitory

Vlastný projekt LEGO education, Praktická príprava na MS

Ing. Peter Kavacký

Elektrotechnika

Automatizácia

3.

Systém DOMINO

Vlastnosti uzavretých regulačných obvodov - P, I, D regulátory a ich kombinácie

Ing. Renáta Bartková

Elektrotechnika

Strojníctvo

2.

Dataprojektor Sanyo PLC

Projekčné plátno

Keramická tabuľa

Kreslenie v programe AutoCAD

Ing. Viera Murgašová

Elektrotechnika

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor Sanyo PLC

Projekčné plátno AVTek

Keramická tabuľa PIVOT KB

Mapy: Starý zákon, Nový zákon, Európska stredoveká literatúra, Európska renesančná literatúra, Romantizmus v európskej literatúre, Realizmus a naturalizmus v európskej literatúre, Impre., symbol., avantgarda, Barok a klasicizmus v európskej literatúre, Svetová literatúra 20.st, I., II., III., Rodokmeň gréckych bohov, Grécky mýty, Literatúra starovekého Grécka, Literatúra starovekého Ríma

Všetky témy v predmete SJL

Všetky literárne témy v predmete SJL

Mgr. Ingrid Víglaská

Elektrotechnika

Slovenský jazyk a literatúra

1.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor

Projekčné plátno AVTek, Keramická tabuľa PIVOT KB

Učenie sa, Zvuková rovina a pravopis, Komunikácia, Práca s informáciami

Beletrizovaný životopis, Charakteristika, Opisný slohový postup

Mgr. Iveta Búciová

Elektrotechnika

Slovenský jazyk a literatúra

1.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor

Projekčné plátno AVTek, Keramická tabuľa PIVOT KB

Súbor  literárnych máp

Poézia epická, Próza

Mgr. Iveta Búciová

Elektrotechnika

Slovenský jazyk a literatúra

3.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor

Projekčné plátno AVTek, Keramická tabuľa PIVOT KB

Morfológia, Jazyk a reč, Náučný štýl, Výkladový slohový postup, Informačný slohový postup, Úvahový slohový postup

Mgr. Iveta Búciová

Elektrotechnika

Slovenský jazyk a literatúra

3.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor

Projekčné plátno AVTek, Súbor literárnych máp, Keramická tabuľa PIVOT KB

Poézia, Dráma, Epika

Mgr. Iveta Búciová

Elektrotechnika

Slovenský jazyk a literatúra

4.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor

Projekčné plátno AVTek, Keramická tabuľa PIVOT KB

Syntax, Jazyk a reč, Jazykoveda, Jazyková kultúra, Rečnícky štýl

Mgr. Iveta Búciová

Elektrotechnika

Slovenský jazyk a literatúra

4.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor

Projekčné plátno AVTek

Súbor literárnych máp, Keramická tabuľa PIVOT KB

Poézia, Absurdná dráma, Literárny systém, Dejiny literatúry

Mgr. Iveta Búciová

Elektrotechnika

Ekológia

1.

Interaktívna tabuľa

Všetky

Mgr. Jozef Cvejkuš

Elektrotechnika

Matematika

1.

Interaktívna tabuľa

Výroková logika, Množiny, Číselné obory, Intervaly, Mocniny a odmocniny, Výrazy, Lineárna funkcia, Lineárne rovnice a nerovnice a ich sústavy

Mgr. Mária Drgoňová

Elektrotechnika

Matematika

3.

Interaktívna tabuľa

Kombinatorika, Pravdepodobnosť, Základy štatistiky, Analytická geometria, Postupnosti

Mgr. Mária Drgoňová

Elektrotechnika

Nemecký jazyk

2.

Interaktívna tabuľa

Perfektum nepravidelných slovies

Mgr. Marta Mikušová

Elektrotechnika

Konverzácia v nemeckom jazyku

4.

Interaktívna tabuľa

Všetky maturitné témy

Mgr. Marta Mikušová

Elektrotechnika

Fyzika

1., 2.

Stolný počítač + monitor

Laboratórne práce - aplety

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Fyzika

1., 2.

Externý disk 320GB

Všetky

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Fyzika

1., 2.

Tlačiareň HP LaserJet

Laboratórne práce

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Fyzika

1., 2.

Dataprojektor Sanyo

Všetky

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Fyzika

1., 2.

Projekčné plátno

Všetky

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Fyzika

1., 2.

Senzor – záznam tepla, svetla, hluku

Štruktúra a vlastnosti látok, Svetlo ako vlnenie, Mechanické kmitanie a vlnenie

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Fyzika

1.

Sila +8N a +50N – senzor

Fyzikálne veličiny a jednotky, Dynamika pohybov

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Fyzika

2.

Infračervené žiarenie – senzor

Svetlo ako vlnenie

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Fyzika

2.

Rádioaktívne žiarenie – senzor

Fyzika atómového jadra

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Fyzika

2.

UV žiarenie – senzor

Svetlo ako vlnenie

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Fyzika

1.

Čas (pokročilý)- súprava senzor

Fyzikálne veličiny a jednotky

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Fyzika

1.

Meteorologická stanica

Mechanika kvapalín a plynov

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Fyzika

1., 2.

Keramická tabuľa

Všetky

Mgr. Martin Dodek

Elektrotechnika

Manažment učenia sa

1.

Interaktívna tabuľa

Všetky

Mgr. Miroslav Šurka

Elektrotechnika

Dejepis

1

Mapa Staroveké Grécko

Staroveké Grécko

Mgr. Pavol Ročkár

Elektrotechnika

Dejepis

1

Mapa staroveká Itália a Rímska ríša

Staroveký Rím

Mgr. Pavol Ročkár

Elektrotechnika

Dejepis

1

Mapa Rímska ríša

Staroveký Rím

Mgr. Pavol Ročkár

Elektrotechnika

Dejepis

1

Mapa Križiacke výpravy

Európa vo vrcholnom stredoveku

Mgr. Pavol Ročkár

Elektrotechnika

Dejepis

1

Mapa Veľké zemepisné objavy

Konflikt civilizácií a náboženstiev v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Elektrotechnika

Dejepis

1

Mapa Reformácia v Európe

Konflikt civilizácií a náboženstiev v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Elektrotechnika

Dejepis

1

Mapa Protireformácia v Európe

Konflikt civilizácií a náboženstiev v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Elektrotechnika

Dejepis

1

Mapa Európa v 17. storočí

Absolutizmus a parlamentarizmus v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Elektrotechnika

Dejepis

1

Mapa Napoleónske vojny

Koniec feudálnych poriadkov v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Elektrotechnika

Dejepis

2

Mapa II. Svetová vojna v Európe a severnej Afrike

Priebeh Druhej svetovej vojny vo svete

Mgr. Pavol Ročkár

Elektrotechnika

Konverzácia v anglickom jazyku

4.

Kopírka;  interaktívna tabuľa

Všetky témy  podľa potreby

Mgr. Renata Szviteková

Elektrotechnika

Matematika

3.

Interaktívna tabuľa

Postupnosti. Kombinatorika, Pravdepodobnosť, Štatistika, Analytická geometria

RNDr. Beáta Tóthová

Elektrotechnika

Matematika

4.

Interaktívna tabuľa

Výroky, Množiny, Teória čísel, Výrazy, Rovnice, nerovnice a ich sústavy, Funkcie, Postupnosti

RNDr. Beáta Tóthová

Mechanik - mechatronik

Slovenský jazyk a literatúra

1.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor

Projekčné plátno AVTek, Keramická tabuľa PIVOT KB

Učenie sa, Zvuková rovina a pravopis, Komunikácia, Práca s informáciami, Beletrizovaný životopis, Charakteristika, Opisný slohový postup

Mgr. Iveta Búciová

Mechanik - mechatronik

Slovenský jazyk a literatúra

1.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor

Projekčné plátno AVTek, Keramická tabuľa PIVOT KB, Súbor literárnych máp

Poézia epická, Próza

Mgr. Iveta Búciová

Mechanik mechatronik

Elektrotechnika

2

Kopírovacie zariadenie

Ochrany pred nebezpečným úrazom, Bleskozvody

Ing. Katarína Barančoková

Mechanik mechatronik

Strojár .technológia

1.

Posuvné meradlá digit. KINEX, mikrometre digitálne, odchýlkomer digitálny

Meranie dĺžok

Ing. Kubíková Helena

Mechanik mechatronik

Číslicovo-riadené stroje

3.

Dataprojektor, keramická tabuľa, projekčné plátno, multifunkčné zariadenie HP LJ

Konštrukcia CNC strojov , Nastavovanie CNC strojov

Ing. Lenka Kováčová

Mechanik mechatronik

Strojárska technológia

3.

Dataprojektor, keramická tabuľa, projekčné plátno, multifunkčné zariadenie HP LJ

Ručné programovanie CNC strojov

Ing. Lenka Kováčová

Mechanik mechatronik

Číslicovo-riadené stroje

4.

Multifunkčné zariadenie HP LJ, Dataprojektor, keramická tabuľa, projekčné plátno

Hlavné kroky pri použití Edge CAM, Tvorba a úprava geometrie

Ing. Lenka Kováčová

Mechanik mechatronik

Strojníctvo

4.

Dataprojektor, keramická tabuľa, projekčné plátno,

Prípravky, Zdvíhacie a dopravné zariadenia, Hnacie stroje a motory

Ing. Lenka Kováčová

Mechanik mechatronik

Číslicovo-riadené stroje

5.

Multifunkčné zariadenie HP LJ, Dataprojektor, keramická tabuľa, projekčné plátno

Programovanie v NC kóde, CAM ssystémy v programovaní NC strojov

Ing. Lenka Kováčová

Mechanik mechatronik

Strojárska technológia

5.

Dataprojektor, keramická tabuľa, projekčné plátno, multifunkčné zariadenie HP LJ

Základná stavba robotov, Programovanie robotov, Riadenie robotov, Využívanie robotov

Ing. Lenka Kováčová

Mechanik mechatronik

Odborný výcvik

3.

Rozvádzač 36M - Z

Elektromontáže

Ing. Milan Marcibál

Mechanik mechatronik

Mechatronika

3

Interaktívna tabuľa

Pneumatické mechanizmy

Ing. Pavel Žabenský

Mechanik mechatronik

Mechatronika

5

Interaktívna tabuľa

Hydrostatické mechanizmy, Senzorika

Ing. Pavel Žabenský

Mechanik mechatronik

Programovanie CNC  strojov

5

Interaktívna tabuľa

Prierezovo vo všetkých teoreticky preberaných témach

Ing. Pavel Žabenský

Mechanik mechatronik

Strojníctvo

5

Interaktívna tabuľa

Prierezovo vo všetkých teoreticky preberaných témach

Ing. Pavel Žabenský

Mechanik mechatronik

Mechatronika

5

Súbor   senzorov

Senzory v mechatronike

Ing. Pavel Žabenský

Mechanik mechatronik

Programovanie CNC  strojov

5

Výučbové CNC  stroje  Unimat  Cool Tool

2D, sústruženie,  2 D, 2,5 D Frézovanie

Ing. Pavel Žabenský

Mechanik mechatronik

Programovanie CNC  strojov

5

SW Edge CAM

CNC sústruženie, CNC frézovanie

Ing. Pavel Žabenský

Mechanik mechatronik

Strojníctvo

5

Tvrdomer TH 170

Kontrola tvrdosti  vodiacich plôch obrábacích strojov

Ing. Pavel Žabenský

Mechanik mechatronik

Strojníctvo

5

Digitálne meradlá dĺžkových rozmerov

Presnosť  vodiacich plôch obrábacích strojov

Ing. Pavel Žabenský

Mechanik mechatronik

Elektrotechnika

1.

Keramická tabuľa

Základné pojmy, Jednosmerný prúd, Elektrostatika, Magnetizmus a elektromagnetizmus, Striedavý prúd

Ing. Peter Kavacký

Mechanik mechatronik

Informatika

2.

Stolové počítače + monitory

Komunikácia prostredníctvom IKT, Princípy fungovania IKT, Informačná spoločnosť, Postupy riešenie problémov, algoritmické myslenie

Ing. Peter Kavacký

Mechanik mechatronik

Informatika

2.

Projekčné plátno + dataprojektor

Komunikácia prostredníctvom IKT, Princípy fungovania IKT, Informačná spoločnosť, Postupy riešenie problémov, algoritmické myslenie

Ing. Peter Kavacký

Mechanik mechatronik

Elektronika

3.

Stolové počítače + monitory

Základné elektronické súčiastky, Napájacie zdroje

Ing. Peter Kavacký

Mechanik mechatronik

Elektronika

3.

Keramická tabuľa

Základné elektronické súčiastky, Napájacie zdroje, Operačné zosilňovače

Ing. Peter Kavacký

Mechanik mechatronik

Elektronika

3.

Projekčné plátno + dataprojektor

Základné elektronické súčiastky, Napájacie zdroje

Ing. Peter Kavacký

Mechanik mechatronik

Elektronika

4.

Stolové počítače + monitory

Základy číslicovej techniky, Analýza logických obvodov, Syntéza a realizácia logických obvodov, Kombinačné logické obvody, Sekvenčné logické obvody

Ing. Peter Kavacký

Mechanik mechatronik

Elektronika

4.

Keramická tabuľa

Základy číslicovej techniky, Analýza logických obvodov, Syntéza a realizácia logických obvodov, Kombinačné logické obvody, Sekvenčné logické obvody, Číselné sústavy

Ing. Peter Kavacký

Mechanik mechatronik

Elektronika

5.

Stolové počítače + monitory

Základy číslicovej techniky, Analýza logických obvodov, Syntéza a realizácia logických obvodov, Kombinačné logické obvody, Sekvenčné logické obvody

Ing. Peter Kavacký

Mechanik mechatronik

Elektronika

5.

Keramická tabuľa

Základy číslicovej techniky, Analýza logických obvodov, Syntéza a realizácia logických obvodov, Kombinačné logické obvody, Sekvenčné logické obvody, Číselné sústavy

Ing. Peter Kavacký

Mechanik mechatronik

Elektrotechnické merania

5.

Systém DOMINO

Meranie v automatizácii

Ing. Renáta Bartková

Mechanik mechatronik

Matematika

1.

Interaktívna tabuľa

Výroková logika, Množiny, Číselné obory, Intervaly, Mocniny a odmocniny, Výrazy, Lineárna funkcia

Mgr. Dana Váňová

Mechanik mechatronik

Chémia

1.

Dataprojektor Sanyo, projekčné plátno, keramická tabuľa, mapa – reakcia kovov s kyselinami, mapa – reakcia kovov s vodou

Stavba atómu, chemické reakcie, zmesi

Mgr. Eva Kováčová

Mechanik mechatronik

Anglický jazyk

1.

Kopírovacie zariadenie

Gramatická príručka

Vo všetkých témach

Mgr. Eva Kováčová

Mechanik mechatronik

Anglický jazyk

3.

Kopírovacie zariadenie

Vo všetkých témach

Mgr. Eva Kováčová

Mechanik mechatronik

Konverzácia v anglickom jazyku

3.

Kopírovacie zariadenie , Zbierka úloh

Vo všetkých témach

Mgr. Eva Kováčová

Mechanik mechatronik

Anglický jazyk

4.

Kopírovacie zariadenie

Vo všetkých témach

Mgr. Eva Kováčová

Mechanik mechatronik

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor Sanyo PLC

Projekčné plátno AVTek

Keramická tabuľa PIVOT KB

Mapy: Starý zákon, Nový zákon, Európska stredoveká literatúra, Európska renesančná literatúra, Romantizmus v európskej literatúre, Realizmus a naturalizmus v európskej literatúre, Impre., symbol., avantgarda, Barok a klasicizmus v európskej literatúre, Svetová literatúra 20.st, I., II., III., Rodokmeň gréckych bohov, Grécky mýty, Literatúra starovekého Grécka, Literatúra starovekého Ríma

Všetky témy v predmete SJL

Všetky literárne témy v predmete SJL

Mgr. Ingrid Víglaská

Mechanik mechatronik

Slovenský jazyk a literatúra

3.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor Sanyo PLC

Projekčné plátno AVTek

Keramická tabuľa PIVOT KB

Mapy: Starý zákon, Nový zákon, Európska stredoveká literatúra, Európska renesančná literatúra, Romantizmus v európskej literatúre, Realizmus a naturalizmus v európskej literatúre, Impre., symbol., avantgarda, Barok a klasicizmus v európskej literatúre, Svetová literatúra 20.st, I., II., III., Rodokmeň gréckych bohov, Grécky mýty, Literatúra starovekého Grécka, Literatúra starovekého Ríma

Všetky témy v predmete SJL

Všetky literárne témy v predmete SJL

Mgr. Ingrid Víglaská

Mechanik mechatronik

Slovenský jazyk a literatúra

4.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor Sanyo PLC

Projekčné plátno AVTek

Keramická tabuľa PIVOT KB

Mapy: Starý zákon, Nový zákon, Európska stredoveká literatúra, Európska renesančná literatúra, Romantizmus v európskej literatúre, Realizmus a naturalizmus v európskej literatúre, Impre., symbol., avantgarda, Barok a klasicizmus v európskej literatúre, Svetová literatúra 20.st, I., II., III., Rodokmeň gréckych bohov, Grécky mýty, Literatúra starovekého Grécka, Literatúra starovekého Ríma

Všetky témy v predmete SJL

Všetky literárne témy v predmete SJL

Mgr. Ingrid Víglaská

Mechanik mechatronik

Slovenský jazyk a literatúra

5.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor Sanyo PLC

Projekčné plátno AVTek

Keramická tabuľa PIVOT KB

Mapy: Starý zákon, Nový zákon, Európska stredoveká literatúra, Európska renesančná literatúra, Romantizmus v európskej literatúre, Realizmus a naturalizmus v európskej literatúre, Impre., symbol., avantgarda, Barok a klasicizmus v európskej literatúre, Svetová literatúra 20.st, I., II., III., Rodokmeň gréckych bohov, Grécky mýty, Literatúra starovekého Grécka, Literatúra starovekého Ríma

Všetky témy v predmete SJL

Všetky literárne témy v predmete SJL

Mgr. Ingrid Víglaská

Mechanik mechatronik

Ekológia

1.

Interaktívna tabuľa,

Všetky

Mgr. Jozef Cvejkuš

Mechanik mechatronik

Matematika

1.

Interaktívna tabuľa

Výroková logika, Množiny, Číselné obory, Intervaly, Mocniny a odmocniny, Výrazy, Lineárne rovnice a nerovnice a ich sústavy

Mgr. Mária Drgoňová

Mechanik mechatronik

Matematika

2.

Interaktívna tabuľa

Lineárna lomená funkcia, Kvadratická funkcia, Mocninové funkcie, Exponenciálna funkcia, Logaritmická funkcia, Kvadratické rovnice a nerovnice, Exponenciálne a logaritmické rovnice

Mgr. Mária Drgoňová

Mechanik mechatronik

Matematika

4.

Interaktívna tabuľa

Kombinatorika, Základy štatistiky, Analytická geometria

Mgr. Mária Drgoňová

Mechanik mechatronik

Matematika

5.

Interaktívna tabuľa

Postupnosti, Výroky, Množiny, Číselné množiny, Rovnice, nerovnice a ich sústavy, Funkcie a ich grafy, Planimetria, Stereometria

Mgr. Mária Drgoňová

Mechanik mechatronik

Nemecký  jazyk

2.

Interaktívna tabuľa

Perfektum nepravidelných slovies

Mgr. Marta Mikušová

Mechanik mechatronik

Konverzácia v nemeckom jazyku

4.

Interaktívna tabuľa

Všetky maturitné témy

Mgr. Marta Mikušová

Mechanik mechatronik

Konverzácia v nemeckom jazyku

5.

Interaktívna tabuľa

Všetky maturitné témy

Mgr. Marta Mikušová

Mechanik mechatronik

Fyzika

1., 2.

Stolný počítač + monitor

Laboratórne práce - aplety

Mgr. Martin Dodek

Mechanik mechatronik

Fyzika

1., 2.

Externý disk 320GB

Všetky

Mgr. Martin Dodek

Mechanik mechatronik

Fyzika

1., 2.

Tlačiareň HP LaserJet

Laboratórne práce

Mgr. Martin Dodek

Mechanik mechatronik

Fyzika

1., 2.

Dataprojektor Sanyo

Všetky

Mgr. Martin Dodek

Mechanik mechatronik

Fyzika

1., 2.

Projekčné plátno

Všetky

Mgr. Martin Dodek

Mechanik mechatronik

Fyzika

1., 2.

Senzor – záznam tepla, svetla, hluku

Štruktúra a vlastnosti látok, Svetlo ako vlnenie, Mechanické kmitanie a vlnenie

Mgr. Martin Dodek

Mechanik mechatronik

Fyzika

1.

Sila +8N a +50N – senzor

Fyzikálne veličiny a jednotky, Dynamika pohybov

Mgr. Martin Dodek

Mechanik mechatronik

Fyzika

2.

Infračervené žiarenie – senzor

Svetlo ako vlnenie

Mgr. Martin Dodek

Mechanik mechatronik

Fyzika

2.

Rádioaktívne žiarenie – senzor

Fyzika atómového jadra

Mgr. Martin Dodek

Mechanik mechatronik

Fyzika

2.

UV žiarenie – senzor

Svetlo ako vlnenie

Mgr. Martin Dodek

Mechanik mechatronik

Fyzika

1.

Čas (pokročilý)- súprava senzor

Fyzikálne veličiny a jednotky

Mgr. Martin Dodek

Mechanik mechatronik

Fyzika

1.

Meteorologická stanica

Mechanika kvapalín a plynov

Mgr. Martin Dodek

Mechanik mechatronik

Fyzika

1., 2.

Keramická tabuľa

Všetky

Mgr. Martin Dodek

Mechanik mechatronik

Manažment učenia sa

1.

Interaktívna tabuľa

Všetky

Mgr. Miroslav Šurka

Mechanik mechatronik

Dejepis

1

Mapa Staroveké Grécko

Staroveké Grécko

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik mechatronik

Dejepis

1

Mapa staroveká Itália a Rímska ríša

Staroveký Rím

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik mechatronik

Dejepis

1

Mapa Rímska ríša

Staroveký Rím

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik mechatronik

Dejepis

1

Mapa Križiacke výpravy

Európa vo vrcholnom stredoveku

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik mechatronik

Dejepis

1

Mapa Veľké zemepisné objavy

Konflikt civilizácií a náboženstiev v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik mechatronik

Dejepis

1

Mapa Reformácia v Európe

Konflikt civilizácií a náboženstiev v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik mechatronik

Dejepis

1

Mapa Protireformácia v Európe

Konflikt civilizácií a náboženstiev v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik mechatronik

Dejepis

1

Mapa Európa v 17. storočí

Absolutizmus a parlamentarizmus v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik mechatronik

Dejepis

1

Mapa Napoleónske vojny

Koniec feudálnych poriadkov v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik mechatronik

Dejepis

2

Mapa II. Svetová vojna v Európe a severnej Afrike

Priebeh Druhej svetovej vojny vo svete

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik mechatronik

Anglický jazyk

2.

kopírka

Všetky témy  podľa potreby

Mgr. Renata Szviteková

Mechanik mechatronik

Anglický jazyk

5.

Kopírka; interaktívna tabuľa

Všetky témy  podľa potreby

Mgr. Renata Szviteková

Mechanik mechatronik

Konverzácia v anglickom jazyku

4.

kopírka ; interaktívna tabuľa

Všetky témy  podľa potreby

Mgr. Renata Szviteková

Mechanik mechatronik

Konverzácia v anglickom jazyku

5.

Kopírka;  interaktívna tabuľa

Všetky témy  podľa potreby

Mgr. Renata Szviteková

Mechanik počítačových sietí

Odborná spôsobilosť

4

Kopírovacie zariadenie

Vyhláška 508/2000, STN, testy

Ing. Katarína Barančoková

Mechanik počítačových sietí

Anglický jazyk

4.

kopírka, interaktívna tabuľa

Všetky témy  podľa potreby

Ing. Monika Krčmárová

Mechanik počítačových sietí

Konverzácia v anglickom jazyku

4.

kopírka, interaktívna tabuľa

Všetky témy  podľa potreby

Ing. Monika Krčmárová

Mechanik počítačových sietí

Anglický jazyk

4.

kopírka, interaktívna tabuľa

Všetky témy  podľa potreby

Ing. Monika Krčmárová

Mechanik počítačových sietí

Konverzácia v anglickom jazyku

4.

kopírka, interaktívna tabuľa

Všetky témy  podľa potreby

Ing. Monika Krčmárová

Mechanik počítačových sietí

Elektronika

3.

Stolové počítače + monitory

Rozhlasová technika

Ing. Peter Kavacký

Mechanik počítačových sietí

Elektronika

3.

Keramická tabuľa

Rozhlasová technika, Základy TV techniky

Ing. Peter Kavacký

Mechanik počítačových sietí

Elektronika

3.

Projekčné plátno + dataprojektor

Rozhlasová technika, Základy TV techniky

Ing. Peter Kavacký

Mechanik počítačových sietí

Grafické systémy

4.

Stolové počítače + monitory

Spracovanie videosekvencií a videa pomocou PC

Ing. Peter Kavacký

Mechanik počítačových sietí

Grafické systémy

4.

Projekčné plátno + dataprojektor

Spracovanie videosekvencií a videa pomocou PC

Ing. Peter Kavacký

Mechanik počítačových sietí

Anglický jazyk

 

Kopírovacie zariadenie

 

Mgr. Eva Kováčová

Mechanik počítačových sietí

Konverzácia v anglickom jazyku

 

Kopírovacie zariadenie , Zbierka úloh

 

Mgr. Eva Kováčová

Mechanik počítačových sietí

Slovenský jazyk a literatúra

3.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor Sanyo PLC

Projekčné plátno AVTek

Keramická tabuľa PIVOT KB

Mapy: Starý zákon, Nový zákon, Európska stredoveká literatúra, Európska renesančná literatúra, Romantizmus v európskej literatúre, Realizmus a naturalizmus v európskej literatúre, Impre., symbol., avantgarda, Barok a klasicizmus v európskej literatúre, Svetová literatúra 20.st, I., II., III., Rodokmeň gréckych bohov, Grécky mýty, Literatúra starovekého Grécka, Literatúra starovekého Ríma

Všetky témy v predmete SJL

Všetky literárne témy v predmete SJL

Mgr. Ingrid Víglaská

Mechanik počítačových sietí

Slovenský jazyk a literatúra

4.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor Sanyo PLC

Projekčné plátno AVTek

Keramická tabuľa PIVOT KB

Mapy: Starý zákon, Nový zákon, Európska stredoveká literatúra, Európska renesančná literatúra, Romantizmus v európskej literatúre, Realizmus a naturalizmus v európskej literatúre, Impre., symbol., avantgarda, Barok a klasicizmus v európskej literatúre, Svetová literatúra 20.st, I., II., III., Rodokmeň gréckych bohov, Grécky mýty, Literatúra starovekého Grécka, Literatúra starovekého Ríma

Všetky témy v predmete SJL

Všetky literárne témy v predmete SJL

Mgr. Ingrid Víglaská

Mechanik počítačových sietí

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor

Projekčné plátno AVTek, Keramická tabuľa PIVOT KB

Lexikológia, Morfológia, Jazyk a reč, Jazyková kultúra, Rozprávací slohový postup,Hovorový štýl, Publicistický štýl, Umelecký štýl

Mgr. Iveta Búciová

Mechanik počítačových sietí

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor

Projekčné plátno AVTek, Keramická tabuľa PIVOT KB, Súbor literárnych máp

Poézia, Epika, Dráma

Mgr. Iveta Búciová

Mechanik počítačových sietí

Programové vybavenie počítačov

2.

Interaktívna tabuľa

Tvorba www stránok, Databázové systémy, Projektovanie pomocou počítača

Mgr. Ján Gaal

Mechanik počítačových sietí

Matematika

2.

Interaktívna tabuľa

Goniometrické, Mocninové, Exponenciálne, Logaritmické funkcie, Exponenciálne a logaritmické rovnice, Komplexné čísla, Planimetria, Zhodné a podobné zobrazenia, Stereometria

Mgr. Mária Drgoňová

Mechanik počítačových sietí

Matematika

3.

Interaktívna tabuľa

Kombinatorika, Pravdepodobnosť, Základy štatistiky, Analytická geometria, Postupnosti

Mgr. Mária Drgoňová

Mechanik počítačových sietí

Matematika

4.

Interaktívna tabuľa

Výroky, Množiny, Číselné množiny, Rovnice, nerovnice a ich sústavy, Funkcie - ich vlastnosti a grafy, Postupnosti, Planimetria, Analytická geometria v rovine, Stereometria, Kombinatorika, Pravdepodobnosť, Štatistika

Mgr. Mária Drgoňová

Mechanik počítačových sietí

Fyzika

2.

Dataprojektor Sanyo

Všetky

Mgr. Martin Dodek

Mechanik počítačových sietí

Fyzika

2.

Projekčné plátno

Všetky

Mgr. Martin Dodek

Mechanik počítačových sietí

Fyzika

2.

Senzor – záznam tepla, svetla, hluku

Svetlo ako vlnenie

Mgr. Martin Dodek

Mechanik počítačových sietí

Fyzika

2.

Infračervené žiarenie – senzor

Svetlo ako vlnenie

Mgr. Martin Dodek

Mechanik počítačových sietí

Fyzika

2.

Rádioaktívne žiarenie – senzor

Fyzika atómového jadra

Mgr. Martin Dodek

Mechanik počítačových sietí

Fyzika

2.

UV žiarenie – senzor

Svetlo ako vlnenie

Mgr. Martin Dodek

Mechanik počítačových sietí

Fyzika

2.

Keramická tabuľa

Všetky

Mgr. Martin Dodek

Mechanik počítačových sietí

Dejepis

1

Mapa Staroveké Grécko

Staroveké Grécko

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik počítačových sietí

Dejepis

1

Mapa staroveká Itália a Rímska ríša

Staroveký Rím

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik počítačových sietí

Dejepis

1

Mapa Rímska ríša

Staroveký Rím

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik počítačových sietí

Dejepis

1

Mapa Križiacke výpravy

Európa vo vrcholnom stredoveku

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik počítačových sietí

Dejepis

1

Mapa Veľké zemepisné objavy

Konflikt civilizácií a náboženstiev v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik počítačových sietí

Dejepis

1

Mapa Reformácia v Európe

Konflikt civilizácií a náboženstiev v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik počítačových sietí

Dejepis

1

Mapa Protireformácia v Európe

Konflikt civilizácií a náboženstiev v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik počítačových sietí

Dejepis

1

Mapa Európa v 17. storočí

Absolutizmus a parlamentarizmus v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik počítačových sietí

Dejepis

1

Mapa Napoleónske vojny

Koniec feudálnych poriadkov v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik počítačových sietí

Dejepis

2

Mapa II. Svetová vojna v Európe a severnej Afrike

Priebeh Druhej svetovej vojny vo svete

Mgr. Pavol Ročkár

Mechanik počítačových sietí

Anglický jazyk

2.

kopírka

Všetky témy  podľa potreby

Mgr. Renata Szviteková

Mechanik počítačových sietí

Odborný výcvik

2

USB osciloskop Picoscope2206

Napájacie zdroje do 24V, Stavba jednoduchých číslicových zariadení

Miroslav Spielmann

Mechanik počítačových sietí

Odborný výcvik

3

USB osciloskop Picoscope2206

Stavba a programovanie zložitejších číslicových zariadení, meranie a opravy

Miroslav Spielmann

Operátor strojárskej výroby

Technológia

1.

Posuvné meradlo digitálne KINEX, mikrometre digitálne

Ručné spracovanie kovov

Ing. Kubíková Helena

Operátor strojárskej výroby

Technické merania

3.

Posuvné meradlo digit. KINEX, mikrometre digit.

Meranie dĺžkových rozmerov

Ing. Kubíková Helena

Operátor strojárskej výroby

Programovanie CNC strojov

2.

Dataprojektor, keramická tabuľa, projekčné plátno

Programovanie CNC strojov

Ing. Lenka Kováčová

Operátor strojárskej výroby

Programovanie CNC strojov

3.

Dataprojektor, keramická tabuľa, projekčné plátno

Programovanie CNC sústruhu a frézovačky

Ing. Lenka Kováčová

Operátor strojárskej výroby

Slovenský jazyk a literatúra

1.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor Sanyo PLC

Projekčné plátno AVTek

Keramická tabuľa PIVOT KB

Mapy: Starý zákon, Nový zákon, Európska stredoveká literatúra, Európska renesančná literatúra, Romantizmus v európskej literatúre, Realizmus a naturalizmus v európskej literatúre, Impre., symbol., avantgarda, Barok a klasicizmus v európskej literatúre, Svetová literatúra 20.st, I., II., III., Rodokmeň gréckych bohov, Grécky mýty, Literatúra starovekého Grécka, Literatúra starovekého Ríma

Všetky témy v predmete SJL

Všetky literárne témy v predmete SJL

Mgr. Ingrid Víglaská

Operátor strojárskej výroby

Slovenský jazyk a literatúra

3.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor Sanyo PLC

Projekčné plátno AVTek

Keramická tabuľa PIVOT KB

Mapy: Starý zákon, Nový zákon, Európska stredoveká literatúra, Európska renesančná literatúra, Romantizmus v európskej literatúre, Realizmus a naturalizmus v európskej literatúre, Impre., symbol., avantgarda, Barok a klasicizmus v európskej literatúre, Svetová literatúra 20.st, I., II., III., Rodokmeň gréckych bohov, Grécky mýty, Literatúra starovekého Grécka, Literatúra starovekého Ríma

Všetky témy v predmete SJL

Všetky literárne témy v predmete SJL

Mgr. Ingrid Víglaská

Operátor strojárskej výroby

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor

Projekčné plátno AVTek, Keramická tabuľa PIVOT KB

Morfológia, Jazyk a reč, Náučný štýl, Výkladový slohový postup, Informačný slohový postup, Úvahový slohový postup

Mgr. Iveta Búciová

Operátor strojárskej výroby

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor

Projekčné plátno AVTek, Keramická tabuľa PIVOT KB, Súbor literárnych máp

Poézia, Dráma, Epika

Mgr. Iveta Búciová

Operátor strojárskej výroby

Nemecký jazyk

1.

Interaktívna tabuľa

Výslovnosť, Jednoduchá syntax, Moja rodina, Náš byt, Vianoce, Určovanie času...

Mgr. Marta Mikušová

Operátor strojárskej výroby

Fyzika

1.

Dataprojektor Sanyo

Všetky

Mgr. Martin Dodek

Operátor strojárskej výroby

Fyzika

1.

Projekčné plátno

Všetky

Mgr. Martin Dodek

Operátor strojárskej výroby

Fyzika

1.

Rýchlosť IR + ultrazvuk – senzor

Mechanické kmitanie a vlnenie

Mgr. Martin Dodek

Operátor strojárskej výroby

Fyzika

1.

Sila +8N a +50N – senzor

Fyzikálne veličiny a jednotky, Dynamika pohybov

Mgr. Martin Dodek

Operátor strojárskej výroby

Fyzika

1.

Keramická tabuľa

Všetky

Mgr. Martin Dodek

Operátor strojárskej výroby

Anglický jazyk

2.

kopírka

Všetky témy  podľa potreby

Mgr. Renata Szviteková

Operátor strojárskej výroby

Programovanie CNC strojov

2.

Digitálny projektor, PC

Spôsoby riadenia CNC, Prírastkové a absolútne zapisovanie súradníc, Štruktúra programu, Tvorba vety , Všeobecné zásady programovania v INTYS, Programovanie sústruhu

Robert  Pachinger

Operátor strojárskej výroby

Programovanie CNC strojov

3.

Digitálny projektor, PC

Programovanie sústruhu - skok v hlavnom programe, Podprogram, Využívanie pomocných funkcií, Programovanie frézovačky, korekcie dráhy nástroja, Podprogram, Cyklické funkcie, RP pre stredne zložité súč.

Robert  Pachinger

Škola podnikania

Ekonomika

1.

Dataprojektor

Notebooky

Charakteristika podniku,  Faktory podnikateľskej činnosti,  Majetok podniku, Činnosti podniku, Personálna činnosť, Ciele podniku, Náklady, Výnosy, Výsledok hospodárenia, Podnikanie, Založenie a vznik podniku, zrušenie a zánik podniku, Živnosti, Obchodné spoločnosti

Založenie a vznik podniku, zrušenie a zánik podniku, Živnosti

Ing. Drahomíra Vengrínová

Škola podnikania

Ekonomika

2.

Dataprojektor

Notebooky

Ekonomická úloha štátu, Hospodárska politika štátu a jej základné nástroje, Základné makroekonomické ukazovatele

Monetárna politika, Fiškálna politika, Dôchodková politika, Meranie výkonnosti národného hospodárstva, Hrubý domáci produkt

Ing. Drahomíra Vengrínová

Škola podnikania

Účtovníctvo

2.

Dataprojektor

Notebooky

Základy podvojného účtovníctva, Dokumentácia účtovných prípadov,  Náležitosti účtovných dokladov, Účtovné zápisy a účtovné knihy,  Účtovná osnova pre podnikateľov, Základy účtovania rozličných účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve – účtovanie o peniazoch a ceninách, o peniazoch na ceste, o bankových účtoch, o krátkodobých bankových úveroch, o pohľadávkach a záväzkoch,  nákladoch a výnosoch,  Osobitosti účtovania účtovných prípadov

Dokumentácia účtovných prípadov, Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho poistenia, Súvislé príklady – účtovanie účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve

Ing. Drahomíra Vengrínová

Škola podnikania

Administratíva a korešpondencia

2.

Notebooky

Upevňovanie presnosti a zvyšovanie rýchlosti písania na PC, Nácvik značiek, skratiek a číselných údajov, Nácvik členenia textu, Nácvik písania podľa diktafónu, Nácvik úpravy textu pomocou korektorských značiek, Nácvik vyhotovovania a úpravy tabuliek, Kancelárska technika

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Ekonomika

2.

Notebooky

Bankový systém, Ekonomický cyklus, Zahraničný obchod a medzinárodné ekonomické vzťahy

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Podnikanie

3.

Notebooky

Podnikateľské riziká, Podnik a druhy podnikov, Finančné riadenie podniku, Daňová sústava a clá

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Cvičná firma

3.

Notebooky

Organizácia cvičnej firmy - oddelenia

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Cvičná firma

4.

Notebooky

Činnosť oddelenia marketingu, Riaditeľ a sekretariát

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Bankovníctvo pre podnikateľov

3.

Notebooky

Práca v programe Viac ako peniaze

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Ekonomika

2.

Dataprojektor a projekčné plátno

Bankový systém, Ekonomický cyklus

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Administratíva a korešpondencia

2.

Dataprojektor a projekčné plátno

Nácvik úpravy textu pomocou korektorských značiek, Kancelárska technika

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Cvičná firma

3.

Dataprojektor a projekčné plátno

Organizácia cvičnej firmy - oddelenia

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Cvičná firma

4.

Dataprojektor a projekčné plátno

Činnosť oddelenia marketingu, Riaditeľ a sekretariát

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Podnikové financie

2.

Dataprojektor a projekčné plátno

Základné pojmy a kategórie podnikových financií, Stavové veličiny majetku  a kapitálu, Finančné rozhodovanie

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Podnikanie

4.

Dataprojektor a projekčné plátno

Medzinárodný platobný styk, Podnikateľský plán

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Právo pre podnikateľov

4.

Dataprojektor a projekčné plátno

Podnikateľské subjekty, Hospodárska súťaž, Obchodné spoločnosti

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Účtovníctvo

2.

Modulárna tabuľa

Základné pojmy účtovníctva, Majetok a zdroje jeho krytia, Základy podvojného účtovníctva

Ing. Eva Šusterová

Škola podnikania

Účtovníctvo

4.

Notebooky

Súvislý príklad

Ing. Eva Šuterová

Škola podnikania

Anglický jazyk

 

Kopírovacie zariadenie

 

Mgr. Eva Kováčová

Škola podnikania

Konverzácia v anglickom jazyku

 

Kopírovacie zariadenie , Zbierka úloh

 

Mgr. Eva Kováčová

Škola podnikania

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor

Projekčné plátno AVTek, Keramická tabuľa PIVOT KB

Lexikológia, Morfológia, Jazyk a reč, Jazyková kultúra, Rozprávací slohový postup, Hovorový štýl, Publicistický štýl, Umelecký štýl

Mgr. Iveta Búciová

Škola podnikania

Slovenský jazyk a literatúra

2.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor

Projekčné plátno AVTek, Keramická tabuľa PIVOT KB, Súbor literárnych máp

Poézia, Epika, Dráma

Mgr. Iveta Búciová

Škola podnikania

Slovenský jazyk a literatúra

3.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor

Projekčné plátno AVTek, Keramická tabuľa PIVOT KB

Morfológia, Jazyk a reč, Náučný štýl, Výkladový slohový postup, Informačný slohový postup, Úvahový slohový postup

Mgr. Iveta Búciová

Škola podnikania

Slovenský jazyk a literatúra

3.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor

Projekčné plátno AVTek, Keramická tabuľa PIVOT KB, Súbor literárnych máp

Poézia, Dráma, Epika

Mgr. Iveta Búciová

Škola podnikania

Slovenský jazyk a literatúra

4.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor

Projekčné plátno AVTek, Keramická tabuľa PIVOT KB

Syntax, Jazyk a reč, Jazykoveda, Jazyková kultúra, Rečnícky štýl

Mgr. Iveta Búciová

Škola podnikania

Slovenský jazyk a literatúra

4.

Multifunkčné zariadenie HP

Dataprojektor

Projekčné plátno AVTek, Keramická tabuľa PIVOT KB, Súbor literárnych máp

Poézia, Absurdná dráma, Literárny systém, Dejiny literatúry

Mgr. Iveta Búciová

Škola podnikania

Ekológia

1.

Interaktívna tabuľa,

Všetky

Mgr. Jozef Cvejkuš

Škola podnikania

Matematika

2.

Interaktívna tabuľa

Goniometrické, Mocninové, Exponenciálne, Logaritmické funkcie, Exponenciálne a logaritmické rovnice, Komplexné čísla, Planimetria, Zhodné a podobné zobrazenia, Stereometria

Mgr. Mária Drgoňová

Škola podnikania

Matematika

3.

Interaktívna tabuľa

Kombinatorika, Pravdepodobnosť, Základy štatistiky, Analytická geometria, Postupnosti

Mgr. Mária Drgoňová

Škola podnikania

Matematika

4.

Interaktívna tabuľa

Výroky, Množiny, Číselné množiny, Rovnice, nerovnice a ich sústavy, Funkcie - ich vlastnosti a grafy, Postupnosti, Planimetria, Analytická geometria v rovine, Stereometria, Kombinatorika, Pravdepodobnosť, Štatistika

Mgr. Mária Drgoňová

Škola podnikania

Konverzácia v nemeckom jazyku

4.

Interaktívna tabuľa

Všetky maturitné témy

Mgr. Marta Mikušová

Škola podnikania

Fyzika

2.

Dataprojektor Sanyo

Všetky

Mgr. Martin Dodek

Škola podnikania

Fyzika

2.

Projekčné plátno

Všetky

Mgr. Martin Dodek

Škola podnikania

Fyzika

2.

Infračervené žiarenie – senzor

Svetlo ako vlnenie

Mgr. Martin Dodek

Škola podnikania

Fyzika

2.

Rádioaktívne žiarenie – senzor

Základy mikrosveta

Mgr. Martin Dodek

Škola podnikania

Fyzika

2.

UV žiarenie – senzor

Svetlo ako vlnenie

Mgr. Martin Dodek

Škola podnikania

Manažment učenia sa

1.

Interaktívna tabuľa

Všetky

Mgr. Miroslav Šurka

Škola podnikania

Manažérstvo

1.

Interaktívna tabuľa

Všetky

Mgr. Miroslav Šurka

Škola podnikania

Manažérstvo

2.

Interaktívna tabuľa

Všetky

Mgr. Miroslav Šurka

Škola podnikania

Dejepis

1

Mapa Staroveké Grécko

Staroveké Grécko

Mgr. Pavol Ročkár

Škola podnikania

Dejepis

1

Mapa staroveká Itália a Rímska ríša

Staroveký Rím

Mgr. Pavol Ročkár

Škola podnikania

Dejepis

1

Mapa Rímska ríša

Staroveký Rím

Mgr. Pavol Ročkár

Škola podnikania

Dejepis

1

Mapa Križiacke výpravy

Európa vo vrcholnom stredoveku

Mgr. Pavol Ročkár

Škola podnikania

Dejepis

1

Mapa Veľké zemepisné objavy

Konflikt civilizácií a náboženstiev v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Škola podnikania

Dejepis

1

Mapa Reformácia v Európe

Konflikt civilizácií a náboženstiev v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Škola podnikania

Dejepis

1

Mapa Protireformácia v Európe

Konflikt civilizácií a náboženstiev v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Škola podnikania

Dejepis

1

Mapa Európa v 17. storočí

Absolutizmus a parlamentarizmus v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Škola podnikania

Dejepis

1

Mapa Napoleónske vojny

Koniec feudálnych poriadkov v Európe

Mgr. Pavol Ročkár

Škola podnikania

Dejepis

2

Mapa II. Svetová vojna v Európe a severnej Afrike

Priebeh Druhej svetovej vojny vo svete

Mgr. Pavol Ročkár

Škola podnikania

Anglický jazyk

2.

kopírka

Všetky témy  podľa potreby

Mgr. Renata Szviteková

Škola podnikania

Anglický jazyk

4.

Kopírka; interaktívna tabuľa

Všetky témy  podľa potreby

Mgr. Renata Szviteková

Škola podnikania

Konverzácia v anglickom jazyku

4.

kopírka; interaktívna tabuľa

Všetky témy  podľa potreby

Mgr. Renata Szviteková