Žiacke konferencie PDF Tlačiť E-mail

Žiacke konferencie

 

V priebehu školského roka 2013/2014 sme realizovali vylepšenú verziu žiackych konferencií. Túto aktivitu sme nazvali spoločným názvom Kariérne dni a ich cieľom je okrem prezentovania sa žiakov aj rozvoj ich komunikačných a sociálnych zručností, osobný rozvoj žiakov a zvyšovanie motivácie predstavovaním pozitívnych vzorov. „Deň kariéry“- 17.12.2013 - Žiaci mali na programe aktivity prednášku – „Sociálne zručnosti mladých ľudí“, prezentácia k osobnému rozvoju a k vypracovaniu plánu osobného rozvoja a samotné vypracovanie plánu osobného rozvoja žiaka. „Deň kariéry“- 29.01.2014 - Žiaci rozdelení do skupín mali na programe aktivity:  besedy so zaujímavými ľuďmi, ktorí sa rozprávali so študentmi o svojej životnej ceste od študenta strednej školy až po vrcholového manažéra. O živote vysokoškoláka im porozprávali naše absolventky.  Druhou časťou boli triednické hodiny zamerané na vyhodnotenie polročných výsledkov a vyhodnotenie a aktualizáciu plánov osobného rozvoja. „Deň kariéry“- 28.03.2014 - žiaci vypracovali životopisy a žiadosti o prijatie do zamestnania, ktoré boli zaslané na posúdenie personalistom firiem. Personalisti z firiem zhodnotili odovzdané dokumenty, pripomienkovali ich a navrhli čo zlepšiť, pripravovali ich na prijímací pohovor, nacvičovali prijímací pohovor. Žiaci si počas školského roka pripravujú v rámci jednotlivých odborných aj všeobecnovzdelávacích predmetov ročníkové projekty, ktoré prezentujú v triedach, medzi jednotlivými odbormi v ročníku a na prezentáciách školy. Najaktívnejší žiaci so svojimi projektmi reprezentujú našu školu aj na súťažiach.