SSOŠT otvorila nové učebne CNC techniky, mechatroniky a merania vybudované z prostriedkov, ktorých základ tvoril finančný príspevok z ESF PDF Tlačiť E-mail

Dňa 11.10.2013 Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom otvorila 3 nové odborné učebne – učebňu CNC techniky, učebňu mechatroniky a učebňu kontroly a merania.   Pásku slávnostne prestrihli riaditeľka školy a zástupcovia združenia InTech, za účasti ďalších spolupracujúcich priemyselných spoločností, poslancov BBSK a Technickej univerzity v Košiciach.   Učebne boli zmodernizované a vybavené didaktickou technikou a učebnými pomôckami z prostriedkov  získaných z ESF v operačnom programe Vzdelávanie , vzdelávacích grantov Nadácie ZSNP a Slovalco ako aj  z prostriedkov  firiem združenia InTech. Využívať ich budú žiaci odborov Operátor strojárskej výroby, Mechanik nastavovač a Mechanik mechatronik.

Moderné technické vybavenie a didaktická technika týchto učební umožnia žiakom vykonávať praktické činnosti  s reálnymi výstupmi  v oblasti programovanie CNC strojov a programovateľných automatov, počítačového konštruovania a tvorby  technologickej dokumentácie, ako aj pri návrhoch a diagnostikovaní riadiacich systémov v automatizačnej technike.

Novo otvorené  učebne výrazne prispievajú k zvýšeniu kvality vyučovania odborných strojárskych predmetov a zároveň robia vzdelávanie na našej škole veľmi zaujímavým pre žiakov, ale aj pre výrobné spoločnosti, pre ktoré škola žiakov pripravuje.

Učebňa CNC techniky

Učebňa CNC techniky slúži pre počítačovú tvorbu konštrukčnej a technologickej dokumentácie a CNC programov, ale aj samotnú výrobu súčiastok podľa tejto dokumentácie.  Základnú konštrukčnú dokumentáciu žiaci tvoria po zvládnutí zásad technického kreslenia pomocou 2D kresliaceho SW AutoCAD 2007. Potom prechádzajú na tvorbu konštrukčnej dokumentácie v 3D modelári Solid Works.

Pre výučbu programovania je učebňa vybavená SW:  Intys, EdgeCAM a Sinumerik 840 D.  SW Intys slúži na výučbu základov programovania pre sústruženie a frézovanie.  SW EdgeCAM riadi činnosť stavebnicových CNC strojov, ktorými je vybavených 6 pracovísk učebne.   Tieto modelové výučbové stroje boli zabezpečené z nenávratného finančného príspevku z ESF a sú základným prostriedkom pre praktickú výučbu programovania a ovládania CNC strojov. Najvyššou formou výučby je programovanie sústruhu Concept  Turn 55  od firmy EMCO - Maier s riadiacim systémom Sinumerik   840D a riadiacim SW WinNC. Tento SW umožňuje  aj použitie riadiacich systémov  Haidenhain a Fanuc, ktoré sú spolu so Sinumerikom najčastejšie používané riadiace systémy na CNC  strojoch vo výrobných firmách.

Učebňa kontroly a merania

Učebňa kontroly a merania, kde žiaci získajú praktické zručnosti  pri  meraní a vyhodnocovaní presnosti  rozmerov, tvarov súčiastok a charakteristík materiálov je vybavená klasickými ale aj digitálnymi meradlami umožňujúcimi výstup na PC a grafické vyhodnotenie výsledkov merania.

Najmodernejšiu technológiu v kontrole a meraní predstavuje 3D meracie rameno Romer s programom Metrológ, ktoré umožňuje meranie od základných dĺžkových rozmerov  až po meranie geometrickej presnosti zložitých plôch a tvarov s automatickým vyhodnotením presnosti meraných veličín a tlačou meracieho protokolu.

Z finančných prostriedkov ESF boli zakúpené digitálne meradlá dĺžkových rozmerov, ktoré umožnia získať praktické základy merania  väčšiemu počtu žiakov súčasne čím značne zefektívnia výučbu tejto pre technika dôležitej problematiky.